Метою викладання навчальної дисципліни «Неоекономіка» є: формування знання про нові напрямки економічної науки, зокрема, постіндустріальну, інноваційну та мереживо-інформаційну економіку, особливості їхнього розвитку та відмінності від постулатів класичної економіки; сприяння формування економічного мислення та адекватного сприйняття реальної економічної дійсності, засвоєння норм економічної поведінки та культури.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Неоекономіка» є:

- освоєння засад економічної теорія на базі вивчення закономірностей становлення нової економіки;

- оволодіння новими термінами та категоріями в рамках нової економіки;

- визначення етапів еволюції нової економіки;

- розуміння сутності поняття неоекономіки як нового напрямку економічної науки й нової економіки як сучасної економічної дійсності;

- з’ясування взаємозв’язку економіки та політики у новітніх умовах розвитку суспільства;

- обґрунтування ролі державної політики в умовах нової економіки;

- сприяння розумінню місця людини в умовах розвитку інформаційного суспільства та економіки знань;

- формування творчого підходу до процесу обґрунтування господарських рішень;

- підвищення економічної культури;

- розвиток здібностей до аналізу політико-економічної дійсності та власних наукових досліджень.

Заплановані результати навчання відповідно до освітньої програми:

студенти повинні знати

- базові поняття економічної теорії: потреба, ресурси, виробництво, споживання, товар, гроші, економічна система, ринок тощо;

- сутність нових економічних категорій, таких як «неоекономіка», «постіндустріальне суспільство», «постіндустріальна економіка», «економіка знань», «інформаційно-мережева економіка», «інформаційне суспільство», «інноваційна економіка»;

- етапи розвитку нової економіки та чинники впливу на формування сучасної економічної дійсності та появу нового теоретичного напрямку економічної науки;

- закони функціонування економічної дійсності та взаємозв’язки різних суспільних галузей;

- ознаки, характерні риси та форми прояву нової економіки;

- потенціал, обмеження та загрози розвитку нової економіки;

- ознаки, тенденції та суперечності постіндустріальної економіки;

- відмінні ознаки та структуру економіки знань;

- сутність, риси та інфраструктуру інноваційної економіки;

- зміст та складові інформаційно-мережевої економіки;

- місце людини в умовах посилення ролі науки, знання, інтелекту та інформації для стимулювання економічного розвитку.

студенти повинні вміти: 

- вільно оперувати економічними категоріями й поняттями;

- аналізувати реальну господарську дійсність, у тому числі, на рівні геополітичного підходу;

- обговорювати проблеми розвитку постіндустріального суспільства, економіки знань, інноваційної та інформаційно-мережевої економіки;

- пояснити типові відмінності економічних процесів і явищ в умовах «старої» та «нової» господарської дійсності;

- давати оцінку економічній політиці держави та сучасним тенденціям розвитку економіки;

- проводити власні нескладні дослідження типових економічних питань та пропонувати шляхи вдосконалення економічної політики й господарського розвитку.

Дисципліна «Неоекономіка» скерована на теоретичне знайомство студентів із новітніми напрямками розвитку неоекономічної науки. Теоретичний матеріал, який в результаті вивчення навчальної дисципліни, мають засвоїти студенти, сприяє розумінню фундаментальних основ класичної економічної науки, теоретичних засад та практичних проявів нової економіки, взаємозв’язку економічної та соціально-політичної сфер; сприйняттю інституціональних особливостей функціонування нової економічної системи та впливу державної політики на неї; формуванню цілісного й системного уявлення про теорії постіндустріального та інформаційного суспільства, економіку знань та мережеву економіку, а також про посилення ролі людини у постіндустріальному суспільстві та інформаційному просторі; розвитку системних, аналітичних і комунікативних компетенцій, що дають можливість використовувати набуті знання в умовах глобального й інформаційного суспільства.