Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Інтернет та інтранет технології” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки (спеціальності) 6.010102 "Початкова освіта”