Метою викладання навчальної дисципліни “Використання чисельних методів при розв’язуванні технічних задач” є закріплення та формування у студентів навичок застосування чисельних методів при розв’язуванні прикладних технічних задач.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Використання чисельних методів при розв’язуванні технічних задач” є формування системи знань і умінь, пов'язаних з методологією побудови математичних і комп'ютерних моделей, з методами аналізу моделей; актуалізація міжпредметних знань, сприяючих розумінню особливостей комп'ютерного і математичного моделювання; ознайомлення з основними методами математичного і комп'ютерного моделювання та сферами їх застосувань; формування системи знань і умінь, необхідних для використання методів комп'ютерного і математичного моделювання в професійній області; забезпечення умов для активізації пізнавальної діяльності студентів і формування у них практичного досвіду застосування систем комп'ютерного моделювання в ході розв’язання прикладних завдань; навчити працювати колективно над проектами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: історію, сучасний стан і перспективи розвитку методів математичного моделювання динамічних систем; суть і цілі математичного моделювання; методи математичного опису динамічних об'єктів; етапи побудови математичної і комп'ютерної моделей; чисельні методи дослідження математичних моделей у формі звичайних диференціальних рівнянь та диференціальних рівнянь з частинними похідними; технологію проведення чисельних експериментів; застосування сучасних технологій для візуалізації отриманих розв’язків.

вміти: поетапно будувати математичну модель заданого процесу; проводити аналіз створеної математичної моделі; визначити істотні характеристики і параметри досліджуваного процесу; розробляти комп'ютерні моделі з використанням інтегрованих середовищ програмування; правильно застосовувати способи чисельного розв’язування математичних моделей; організовувати постановку чисельних експериментів при дослідженні явищ чи об’єктів; використовувати різні методи чисельної реалізації математичних моделей; аналізувати, синтезувати, оптимізувати комп’ютерні моделі; оцінювати точність отриманих результатів; формувати звітну документацію проектів.