Розв′язання сучасних глобальних проблем людства суттєво пов′язане з рівнем екологічної свідомості. Своєрідним відгуком на виклик часу стало виникнення нової галузі гуманітарного знання - екологічної етики. Етика - практична філософія, а екологічна етика - нова сфера людської активності, що грунтується на світосприйнятті, яке з"явилося у результаті відкриття нових знань та нового відношення до світу. Екологічна етика як галузь філософського знання виникла у ХХ столітті та займається розробкою таких важливих понять як "цінність природи", "права природи", "обов′язки перед природою" і т.п.

Філософія займає особливе місце в системі культури. вона є одначасно і наукою, і світоглядом. і як таку, її не можна вивчити (на кшталт вірша чи чогось подібного), "зазубрити", читаючи і студіюючи підручники. філософію потрібно розуміти, "відчувати". бо головне тут - це вміння міркувати з допомогою  філософських категорій, або філософствувати. а щоб навчитись цьому, слід безпосередньо знайомитись з наробками світової та вітчизняної філософії - творами відомих мислителів минулого і сучасності. вони актуальні - завжди. 

Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в надзвичайно складні умови соціального життя. Радикальна зміна ціннісних орієнтацій, гостра необхідність постійного пошуку і швидкого знаходження життєво важливих рішень, стресові ситуації – все це проблеми повсякденного людського буття, сфера практичного застосування світоглядної культури, основу якої складає філософія.

Сучасна філософія є узагальненою філософською думкою людства. Ідейною основою сучасної філософії є загальнолюдські цінності і пріоритети. Вивчення філософії стає однією з головних передумов входження кожної молодої людини в загальнокультурний світовий контекст.

Головною метою курсу  є розвиток та вдосконалення навичок логічно міркувати, критично мислити, виводити раціональні висновки із наявної інформації, логічно грамотно будувати свої міркування, а також знаходити помилки у міркуваннях опонентів, уміти розпізнавати прийоми маніпулювання та успішно протидіяти їм.

Етикет і культура спілкування — частина культури поведінки людини — сукупність форм її щоденної поведінки (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування, і навпаки. Мовленнєвий етикет — важливий компонент національної культури. У мові, мовленнєвій поведінці, усталених формулах (стереотипах) сформувався багатий народний досвід, неповторність звичаїв.

Чому людина філософствує ? Можливо, тому що вона людина. І будучи свідомою істотою, вона не може чинити інакше, бо це найуніверсальніший спосіб усвідомлення власного існування й орієнтації в навколишньому світі.

Протягом свого розумного розвитку людина прагнула підняти цей спосіб світоорієнтації. Призначення філософії і полягає, в кінцевому рахунку, в піднесенні людини, в забезпеченні універсальних умов для її вдосконалення . Філософія потрібна для забезпечення найкращого стану людства.