Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогічні технології в початковій школі” є: усвідомлення майбутніми вчителями цілісної системи особистісно орієнтованих технологій та їх домінанти – особистості дитини; знайомство студентів з широким спектром напрацьованих наукою і практикою педагогічних технологій; набуття навичок і досвіду здійснювати педагогічну діяльність в різноманітних концептуальних системах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогічні технології в початковій школі” є ознайомлення студентів з особливостями інноваційних процесів в освіті та визначення шляхів формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності; ознайомлення майбутніх педагогів з концептуальними та теоретичними положеннями основних навчальних та виховних технологій;формування у студентів глибокого переконання у тому, що в основі інноваційних перетворень у сфері освіти лежить перехід на гуманістичну освітню парадигму і особистісно орієнтовані технології;усвідомлення студентами особливостей реалізації конкретних педагогічних технології у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи;орієнтація студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності; вироблення умінь вибирати і педагогічно доцільно застосовувати навчальні й виховні технології в залежності від мети і завдань навчання і виховання.