Дисципліна, яка розкриває сучасні наукові підходи до дослідження та аналізу педагогічних явищ та процесів, інноваційного розв'язання  педагогічних завдань; є складовою частиною одного з базових розділів циклу дисциплін загальної підготовки та виступає найважливішим компонентом формування методологічної культури студентів магістратури щодо здійснення досліджень в психолого-педагогічних галузях та забезпечення поглиблення теоретичної та технологічної підготовки студентів до написання науково-дослідницьких робіт з урахуваням сучасних вимог до якості наукових досліджень. 

Мета курсу: розкрити теоретико-методичні основи наукових досліджень, опанувати основними технологічними та практичними підходами в дослідженні психолого-педагогічних явищ та процесів.

Основні завдання дисципліни:

- формувати педагога-дослідника шляхом активного залучення до навчально-дослідницької і науково-методичної роботи;

- розвивати творчі здібності, ініціативність, самостійність, творчість мислення;

- оволодіти науково-методичними основами наукових досліджень;

- формувати загальну компетентність стосовно вибору напряму наукового дослідження, логіки та методики проведення наукових досліджень, роботи з джерелами інформації, їх відбору, класифікації, опрацювання та аналізу;

- вчити програмувати елементи дослідження, представляти їх результати, забезпечувати статистичну обробку експериментальних даних.

Курс розглядає питання сутності діяльності і майстерності керівника навчального заакладу, зміст і складові педагогічної майстерності, умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь і навичок, зміст і структуру педагогічного співкування; етику діяльності викладача і керівника закладу осввіти.

В сучасній системі освіти заслуговують на увагу освітні технології, що спрямовані на поліпшення якості навчання, професійне й особистісне зростання майбутніх педагогів та керівників закладів освіти.
Основною рисою технологій є орієнтація на чітко окреслену мету, визначення принципів і розробку прийомів оптимізації освітнього процесу, а також оцінювання методів, що застосовуються. Освітні технології створюють гнучкий адаптивний простір для реалізації цілей і змісту освіти.
Існує велика кількість освітніх, педагогічних технологій, технологій навчання чи виховання, що можуть бути використані на різних етапах, рівнях навчання. Їх можна застосовувати як фрагмент заняття для досягнення певної мети або ж проводити заняття з використанням певної технології, або весь освітній процес закладу освіти організовувати відповідно до певної технології.
Ознайомлення майбутніх керівників закладів освіти з освітніми технологіями сприятиме підвищенню їхньої професійної компетентності та забезпеченню конкурентоспроможності закладів освіти різного рівня в майбутньому.

Курс "Педагогічна майстерність" є важливою складовою психолого-педагогічної підготовки вчителя. Курс побудований за логікою: ознайомлення студентів з сутністю педагогічної майстерності та базовими умовами її ефективного становлення, оволодіння основами майстерності вчителя в управлінні собою, майстерністю педагогічного спілкування, майстерністю в управлінні навчально-виховним процесом. 

Зміст курсу дає студентам уявлення про цілісну структуру професійної діяльності вчителя, в основі якої – особистість як основний суб’єкт її творення; формує педагогічну спрямованість і мислення; допомагає усвідомити й оцінити себе в ролі майбутнього вчителя, розкрити свої здібності і ступінь готовності до педагогічної діяльності; виявляє і коригує за допомогою навчальної групи сформовані в окремих студентів стереотипи професійного спілкування, самооцінку їх шляхом співвідношення з думкою групи; сприяє формуванню гнучкого, індивідуального стилю педагогічного спілкування, формує міжпредметні якості, такі як культура зовнішнього вигляду вчителя, техніка і виразність мовлення, здатність до самоконтролю й саморегуляції; стимулює творче розв’язання практичних завдань.

Головна мета курсу – стимулювати студентів до професійного самовиховання, формувати у них потребу в неперервному педагогічному самовдосконаленні.

Завдання курсу: розвивати у майбутніх вчителів уявлення про педагогічну діяльність як рефлексивне керування діяльністю учня (переміщення його у позицію активного суб’єкта навчання; розвиток його здатності до самоуправління власною діяльністю; організацію процесу навчання як вирішення навчально-пізнавальних проблем на основі творчої взаємодії з учнями); створити умови для формування у студентів гуманної позиції щодо розуміння мети і завдань власної педагогічної діяльності; допомогти майбутнім педагогам опанувати механізми використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання, оволодіти елементами педагогічної техніки; визначити оптимальні засоби і напрямки професійного самовдосконалення.

Викладання курсу пов’язується з вивченням педагогіки і психології. Але його призначення специфічне: він покликаний забезпечити розвиток професійно важливих якостей (уваги, уяви, емпатії, рефлексії, здатності до саморегуляції, динамічного впливу), що дозволяє вчителю творчо розв’язувати проблеми педагогічної взаємодії. Методика викладання даного курсу має бути побудована так, щоб студент став не тільки спостерігачем і аналітиком, а й активним перетворювачем власної особистості. Курс має яскраво виражений прикладний характер, перевага надається практичним заняттям. Провідними методами навчання є система вправ на вироблення тих чи інших якостей особистості (соціально-психологічний тренінг), мікровикладання (педагогічний тренінг певних професійних умінь), рольова і ділова гра (вироблення моделі поведінки в тих чи інших ситуаціях).

Специфіка курсу – в принципах його організації, серед яких особливо важливими є: принцип розділення педагогічної діяльності на окремі мікроситуації, що дозволяє організувати систему вправ на усвідомлення стратегії поведінки в даному контексті; принцип високої комунікативності, активного включення студентів у ситуацію взаємодії з аудиторією; постійної рефлексії, яка досягається зворотним зв’язком через аналіз кожним студентом і групою в цілому тих реальних результатів “тут і тепер”, яких досягає майбутній вчитель на заняттях; постійного поєднання вузівських занять зі шкільною практикою, що дозволяє не відкладати у часі  застосування знань і умінь.

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогічні технології в початковій школі” є: усвідомлення майбутніми вчителями цілісної системи особистісно орієнтованих технологій та їх домінанти – особистості дитини; знайомство студентів з широким спектром напрацьованих наукою і практикою педагогічних технологій; набуття навичок і досвіду здійснювати педагогічну діяльність в різноманітних концептуальних системах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогічні технології в початковій школі” є ознайомлення студентів з особливостями інноваційних процесів в освіті та визначення шляхів формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності; ознайомлення майбутніх педагогів з концептуальними та теоретичними положеннями основних навчальних та виховних технологій;формування у студентів глибокого переконання у тому, що в основі інноваційних перетворень у сфері освіти лежить перехід на гуманістичну освітню парадигму і особистісно орієнтовані технології;усвідомлення студентами особливостей реалізації конкретних педагогічних технології у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи;орієнтація студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності; вироблення умінь вибирати і педагогічно доцільно застосовувати навчальні й виховні технології в залежності від мети і завдань навчання і виховання.