На сучасному етапі політичного та соціально-економічного розвитку України актуальним і вкрай необхідним стає підвищення рівня державно-правової свідомості як частини самосвідомості народу. Без глибокого осмислення минулого, яким би складним і суперечливим воно не було, неможливо творити нову державу, серцевиною якої має стати право. Всесвітня історія свідчить про тісну взаємопов’язаність держави і права. Право – основа держави, частина духовної культури народу. Високорозвинене право завжди надавало надзвичайної сили і народові, й державі. І навпаки: держави, де панувало «безправіє», були приречені. Їх не змогли врятувати навіть «великі ідеї», якщо вони перебували понад Законом.

Розвиток держави і права України посідає важливе місце серед комплексу наук, які вивчають історію українського суспільства, економіки, культури, політико-правової думки та ін. Частина загальної історії нашого народу – вона викликає жвавий інтерес і є предметом гострих дискусій.

В історії народу та держави, як і в юридичній практиці, принципове значення має біблійне питання – що є істина, та як її досягти. Говорячи юридичною мовою, в історії держави і права ми маємо справу з доказами – пам‘ятками, джерелами права, документами, які є своєрідними свідками історичних подій. Отже історія держави і права України водночас є юридичною наукою. Об‘єктом її вивчення є становлення та еволюція державно-правових явищ на території України. Історії держави і права України – одній з основних фундаментальних юридичних навчальних дисциплін - належить важливе місце в системі юридичної освіти.