МОДУЛЬ  ВП 05 “ Тактична і тактико-спеціальна підготовка (в т. ч. “Основи військового управління та управління повсякденною діяльністю підрозділів)”

 1. Завдання навчання

 Навчити громадян, які проходять військову підготовку, основам теорії  і практики підготовки та застосування підрозділів та підрозділів інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України в сучасному загальновійськовому бою, під час дій у стабілізаційних, специфічних діях військ та у спеціальній операції; формувати у них практичні та організаторські навички для успішного виконання бойових завдань; розвивати у тих, хто навчається, ініціативу, самостійність і тактичне мислення щодо творчого застосовування основних положень бойових статутів при виконанні завдань за призначенням.

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття та категорії теорії управління; сутність і зміст  бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки; формувати у них практичні навички в організації служби військ та веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

         В результаті вивчення модуля громадяни повинні

 

ЗНАТИ:

1. Основні положення Воєнної доктрини України, структуру Збройних Сил України, основи загальновійськового бою, засоби і способи збройної боротьби.

2. Організацію, озброєння і бойову техніку загальновійськових підрозділів та підрозділів інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, їх призначення, завдання, бойові можливості і основні принципи бойового застосування.

3. Зміст роботи командира загальновійськового підрозділу та підрозділу інженерних військ з організації, ведення бою та управління підрозділами в основних видах бою та під час виконання завдань інженерного забезпечення в умовах постійної зміни бойової обстановки.

5. Загальні положення дій підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України під час їх участі у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях.

 1. Мету та завдання інженерного забезпечення, які виконуються загальновійськовими підрозділів та підрозділами інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України в основних видах бою.
 2. Основні завдання та зміст інженерного забезпечення в збройних конфліктах, під час проведення стабілізаційних, специфічних дій військ, спеціальній операції, міжнародних миротворчих операцій, антитерористичної операції.
 3. Основні поняття теорії управління, наукові принципи керівництва службовою діяльністю особового складу підрозділу.
 4. Вимоги керівних документів щодо підтримання бойової готовності підрозділів та організації служби військ.
 5. Сутність і зміст заходів бойової підготовки.
 6.  Основи організації та ведення військового господарства.

 

ВМІТИ:

1. Застосовувати положення бойових статутів, настанов і керівництв, досвід військового мистецтва, сучасних збройних конфліктів з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права у ході організації і ведення загальновійськового бою та у виконані завдань інженерного забезпечення під час участі загальновійськових підрозділів та підрозділів інженерних військ у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях.

2. Ефективно використовувати бойові можливості загальновійськових підрозділів та підрозділів інженерних військ, їх штатне озброєння і військову техніку та вміло застосовувати їх за призначенням в залежності від бойової обстановки (ситуації). 

          4. Застосовувати знання нових форм і способів дій загальновійськових підрозділів та підрозділів інженерних військ в оборонному, наступальному бою з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції для ефективного виконання службових обов’язків за своєю спеціальністю.

5. Організовувати марш та його інженерне забезпечення з урахуванням оцінки місцевості по картах, фотодокументах, відеозаписах та розвідувальної інформації; визначати порядок дій підрозділу під час можливих засідок або місць, що можуть бути сприятливими для нападу противника, зберігати в таємниці інформацію про маршрут, склад, похідний порядок та час руху колони; здійснювати приховане розміщення, надійний захист підрозділу в районні розташування (базовому таборі) в умовах постійній готовності до відбиття нападу наземного і повітряного противника, знищення його диверсійно-розвідувальних груп, організовувати та виконувати завдання  інженерне забезпечення обладнання базового табору.

6. Організовувати і підтримувати бойову готовність сил та засобів підрозділу в ході виконання завдань на блокпосту, контрольно-пропускному пункті, патрулюванні, у пошукових діях і прочісуванні місцевості; вимагати від особового складу підрозділу знань та точного виконання ними обов’язків під час перевірки людей, транспорту і вантажів; запобігати контрабандному перевезенню зброї, боєприпасів та вибухових речовин а також вільному пересуванню екстремістів, терористів, осіб оголошених у розшук,  організовувати та виконувати завдання  інженерне забезпечення обладнання блокпосту, контрольно-пропускного пункту.

7. Організовувати і здійснювати всебічне забезпечення бою.

8. Приймати нестандартні та сміливі рішення, творчо мислити, застосовувати нові прийоми і способи дій при виконанні військово-інженерних завдань.

9. Вести робочу карту, складати і оформляти бойові графічні та текстуальні документи, орієнтуватися на місцевості.

         10. Використовувати методологію і принципи управління підрозділом в різноманітних умовах службової діяльності та знаходити оптимальні шляхи і засоби вирішення поставлених завдань.

          11. Організовувати проведення заходів щодо підготовки та підтримування особового складу підрозділу, озброєння і військової техніки в  постійної  готовності до бойового застосування у мирний час, в особливий період, в умовах воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій.

         12. Організовувати бойову підготовку з підлеглими, вести її облік; розробляти план (план-конспект, конспект) та особисто проводити заняття з особовим складом підрозділу, ефективно використовувати навчально-тренувальні засоби і об’єкти навчальної матеріально-технічної бази; забезпечувати додержання заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях.

         13. Застосовувати вимоги керівних документів, що регламентують службу військ, володіти методикою підбору, підготовки добового наряду та варти, здійснювати контроль за несенням служби.

         14. Організовувати і вести ротне господарство, облік особового складу, озброєння і військової техніки, спорядження та інших матеріальних засобів; володіти методикою приймання справ та посади командира підрозділу.

Модуль ВП 12 "Технічна підготовка" є складовою курсу вивчення навчальної дисципліни "Війскова підготовка". Його завданням є навчити громадян, які проходять військову підготовку, основ будови та експлуатації інженерного озброєння;  формувати у них практичні навички з технічно грамотного використання агрегатів і механізмів, проведення робіт з їх обслуговування та усунення несправностей, дати практику з водіння інженерних машин в обсязі вимог Курсу водіння інженерних машин; розвивати у тих, хто навчається, здібність самостійно оволодівати сучасними зразками військової техніки.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

Знатти:

 1. Класифікацію інженерної техніки та її базових шасі.
 2. Призначення,  тактико-технічні характеристики, загальну  будову, будову складових частин   і   принцип  дії  та основи застосування  інженерної техніки.
 3. Основи   експлуатації   і   ремонту   техніки   підрозділів   інженерних військ.
 4. Способи   евакуації   пошкодженої   і   застряглої   техніки,   правила транспортування її різними видами транспорту.
 5. Заходи  із  забезпечення  зберігання  техніки  та  приведення  її в готовність до застосування.
 6. Основи планування  і  обліку експлуатації та ремонту військової техніки.
 7. Сутність планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту інженерної техніки.
 8. Заходи безпеки під час евакуації, технічного обслуговування та ремонту техніки.
 9. Зміст заходів технічного супроводу виконання інженерних завдань забезпечення бойових дій військ.

 Уміти:

 1. Використовувати у професійній діяльності знання щодо класифікації інженерної техніки, будови та принципу дії її вузлів та агрегатів, фізичних процесів, які відбуваються у них під час їх роботи.
 2. Виявляти та усувати різного виду несправності, проводити регулювання вузлів та агрегатів інженерної техніки.
 3. Використовувати сучасне діагностичне обладнання під час експлуатації та ремонту інженерної техніки.
 4. Оцінювати технічний стан об’єктів інженерної техніки, визначати вид та обсяг ремонтних робіт.
 5. Використовувати знання організації експлуатації та ремонту інженерної техніки, методи відновлення деталей машин, екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності під час організації експлуатації та ремонту цієї техніки.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Технічна підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетенціями:

здатність підтримувати особовий склад взводу, озброєння і техніку у постійній готовності до бойового застосування;

здатність володіти всіма видами озброєння і техніки взводу, правильно зберігати й експлуатувати, обслуговувати і приводити їх в бойову готовність;

здатність виховувати у особового складу взводу бережливе ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

здатність готувати особовий склад взводу, озброєння і техніку до виходу на кожне заняття і навчання, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять, навчань;

здатність застосовувати професійно профільовані знання військово-технічних дисциплін при виконанні воєнно-інженерних робіт, організації інженерно-технічного забезпечення.

здатність виховувати у особового складу взводу бережливе ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

здатність готувати особовий склад взводу, озброєння і техніку до виходу на кожне заняття і навчання, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять, навчань;

здатність застосовувати професійно профільовані знання військово-технічних дисциплін при виконанні воєнно-інженерних робіт, організації інженерно-технічного забезпечення.