Проходження навчального курсу “Геоінформаційні технології в географії” передбачає отримання студентами знань про основні можливості використання ГІС-технологій в географії, та набуття вмінь щодо їх застосування при вирішенні конкретних прикладних завдань.

Навчальна дисципліна «Основи ландшафтознавства» дозволяє сформувати у студентів науково-світоглядні уявлення про ландшафтну сферу Землі як про сукупність природних та природно-антропогенних комплексів на її поверхні, зі складною просторовою будовою, що знаходяться в постійному розвитку, а також можливості практичного застосування результатів ландшафтознавчих досліджень на сучасному етапі розвитку людського суспільства.

Навчальна дисципліна «Підходи та принципи географічного районування» забезпечує формування у студентів знань про методологічні основи географічного районування; закономірності поширення та властивості функціонування географічних одиниць; принципи географічного районування; систему таксономічних одиниць районування; причини різноманітності географічних умов; закономірності, які визначають внутрішню єдність регіонів і їх географічні відмінності.

Навчальна дисципліна «Ландшафтне проектування та дизайн» передбачає формування у студентів науково-світоглядних уявлень про проблеми, практичні та наукові завдання, що вирішуються у сфері ландшафтного проектування та дизайну; про предмет дисципліни як мистецтво формування середовища існування (проживання) людини; про сучасні науково-теоретичні концепції ландшафтного проектування та дизайну; про синтез природно-екологічних, соціально-економічних, інженерно-технічних і художньо-естетичних знань; про естетичні та функціональні можливості природних елементів і засоби дослідження і проектування ландшафтних об'єктів.

Навчальна дисципліна «Географія материків і океанів» націлена на формування у студентів знань про особливості тектонічної і геологічної будови, основні геоморфологічні риси, закономірності розподілу основних кліматичних показників, головні риси поширення та функціонування гідрологічних об’єктів, особливості формування ґрунтового покриву, розповсюдження органічного світу материків і океанів, а також огляд основних фізичних і хімічних властивостей вод океанів та визначення загальних рис природної диференціації в розрізі фізико-географічних одиниць різних таксономічних рангів.

Навчальна дисципліна «Загальне землезнавство» спрямована на формування у студентів науково-світоглядних уявлень про навколишній світ, закономірності будови, функціонування, динаміки та еволюції географічної оболонки, проблеми її територіальної диференціації тощо.