Програма навчального курсу “Харчова хімія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки (спеціальності) 6.140101. Готельно-ресторанна справа.

Тип дисципліни. Дисципліна «Харчова хімія» відноситься до дисциплін циклу «Природничо-наукової та професійно-практичної підготовки» і є базовою у підготовці бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хімічний склад харчових систем, їх взаємозв'язок з зі структурою та властивостями харчових речовин, їх зміни в ході технологічного процесу у поєднанні з харчовою цінністю продуктів харчування, вплив на організм людини.

Метою викладання навчальної дисципліни “Харчова хімія” є формування у студентів знань про основні нутрієнти в харчових продуктах та сучасних наукових уявлень про харчування людини, які вважаються одним з найважливіших досягнень харчової хімії, закріплення у свідомості студентів необхідності забезпечення збалансованим економічно рентабельним харчуванням усіх груп населення.

Вивчення курсу надає можливість студентам набути необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у майбутній практичній діяльності знань щодо хімічної природи основних речовин, що входять до складу живих організмів, а також ознайомитися з хімічними перетвореннями білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі життєдіяльності людини, із роллю вітамінів та ферментів у цих процесах, принципами здорового способу життя та методами раціонального харчування. Вивчення курсу “Харчова хімія” дасть змогу підготовити майбутнього фахівця у галузі готельно-ресторанної справи, який повинен володіти знаннями про хімічний склад харчової сировини, а також про хімічні та біохімічні перетворення, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів харчування, для вирішення основної задачі – забезпечення населення продукцією, що відповідає за складом потребам організму.

Завдання даного курсу полягає у розвитку професійного мислення студентів, забезпечення свідомого розуміння закономірностей перетворень, в основі яких є гідролітичні, окиснювальні процеси, процеси взаємодії окремих компонентів між собою, які відбуваються з різною швидкістю під впливом різних факторів. Розуміння цих процесів потребує у першу чергу знання фахівцями у галузі ресторанного бізнесу структури та властивостей макронутрієнтів: білків, вуглеводів, ліпідів та мікронутрієнтів (мінеральні речовини, вітаміни, харчові добавки).

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Біохімія» » укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до нормативної дисципліни циклу професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура різних біомолекул, які виконують функцію будівельних блоків при утворенні біологічних структур і являються складовою частиною живих організмів, та механізми їх синтезу й деградації. У ході вивчення дисципліни наводиться та демонструється практичне застосування й значення окремих методів і понять у галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (медицина, молекулярна біологія, біотехнологія, генна інженерія).

Міждисциплінарні зв'язки: Дисципліна є базовою для вивчення молекулярної біології, радіобіології, біофізики, біотехнології з основами нанотехнології.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Біохімія» є формування загальних знань та вмінь щодо будови і функцій основних хімічних речовин живої матерії, біохімічних реакцій та особливостей метаболізму багатьох органічних речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму, а саме: хімічні перетворення й біосинтез білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, роль ферментів та біологічних мембран у процесах анаболізму та катаболізму біоорганічних молекул.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біохімія» є

1)     вивчити просторову структуру і функції основних хімічних компонентів живої матерії;

2)     з’ясувати закономірності метаболічних перетворень у живих організмах;

3)     засвоїти особливості синтезу білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, ферментів, вітамінів, гормонів;

4)     засвоїти основні катаболічні цикли біоорганічних молекул;

5)     вивчити основні регуляторні механізми, які здійснюють інтеграцію всіх метаболічних шляхів перетворення біоорганічних молекул;

дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у біохімії та суміжних з нею науках, для майбутньої профорієнтації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Цитології та гістології з основами ембріології» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальностей 091 Біологія за освітньою програмою Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни: нормативна, професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є утворення, ріст, розвиток, будова і функції організму на мікроскопічному рівні. При цьому загальна цитологія вивчає принципи структурної організації організмів на різних рівнях організації, загальна гістологія – розвиток тканин, їх функціональні особливості, а предметом дослідження ембріології є розвиток зародка і плоду, загальні закономірності ембріонального розвитку людини і тварин, що знаходяться на різних рівнях організації.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Основи вчення про клітину.
  2. Вчення про тканини та ембріональний розвиток.

Метою викладання навчальної дисципліни «Цитології та гістології з основами ембріології» є опанування студентами знань щодо структурної організації клітин, тканин, окремих органів та систем, встановлення основних закономірностей закладки, ембріонального та постембріонального розвитку, оцінки регенеративного потенціалу органів та тканин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цитології та гістології з основами ембріології» є поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців з біології, інтеграція знань, отриманих з різних біологічних дисциплін; підготовка студентів до науково-обгрунтованого викладання знань цитології, гістологі і ембріології на уроках біології з урахуванням сучасних даних біологічної науки; опанування студентами, практичних навичок умінь щодо організації, проведення та оцінки результатів біологічного експерименту, організація їх на пошуково-дослідницьку діяльність.

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» укладена відповідно до освітньої (освітньо-професійної / освітньо-наукової) програми підготовки фахівців першого рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія за освітньою програмою Біологія та 014.05 Середня освіта (Біологія) за освітньою програмою Біологія.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна належить до нормативної дисципліни циклу професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення всіх функцій рослинного організму, визначення значення кожної з них для організму в цілому, визначення їх взаємозв’язків між собою та їх залежності від внутрішніх та зовнішніх факторів, вивчення взаємодій різних органів рослини.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Фізіологія рослин» є ознайомлення студентів з історією вивчення живого субстрату – рослинних організмів, особливостями внутрішньої та зовнішньої будови рослинного організму на субклітинному, клітинному, тканинному рівнях, на рівнях органів та організму; ознайомлення із основними процесами, що відбуваються в рослинному організмі, пізнання їх механізмів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія рослин» є засвоєння закономірностей життєвих процесів рослинних організмів, методів та методик проведення фізіологічних досліджень, використання знань для визначення особливостей росту і розвитку рослин, шляхів керування фізіологічними процесами з метою оптимізації життєдіяльності рослин у взаємозв’язку із факторами зовнішнього середовища.

 

Курс «Ботаніка : Анатомія і морфологія рослин" є складовою частиною курсу "Ботаніка" і знайомить студентів з основними принципами сучасної анатомії рослин, особливостями організації і біології рослинних організмів, їх місцем в сучасній системі живого. Детально вивчається різноманітність рослин тканин та органів. Першочерговим є вивчення анатомічної будови вегетативних органів, як однодольних так і дводольних рослин та особливостей формування видозмін. Для розуміння анатомічної будови організму необхідно вивчити біологію найбільш типових представників своєї місцевості;  з'ясувати екологічні особливості що спричиняють видозміни та морфологічну пристосованість; прослідкувати родинні зв'язки, ознайомитися із значенням об'єктів у природі та житті людини.

Предмет служить основою для вивчення інших розділів ботаніки, формує уявлення про різноманітність рослинного світу. Він дає уявлення про об'єкти досліджень всіх інших біологічних дисциплін, що вивчають еукаріотичні організми, і служить основою для їх вивчення, дає основу для розуміння складних взаємозв'язків в екосистемах і служить основою вивчення загальної екології, систематики нижчих та систематики вищих рослин, геоботаніки, фізіології рослин та інших.