Метою викладання навчальної дисципліни «Історія психології» є формування у студентів уявлення про історичний розвиток психології як науки, закономірності й динаміку її становлення.

Предметом навчальної дисципліни є: вивчення процесу розвитку поглядів на природу психічного.

Метою викладання навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» є аналіз структури індивідуальності на основі вивчення індивідуальних, типологічних і групових відмінностей між людьми методом порівняльного аналізу, вивчення механізмів становлення і розвитку людської індивідуальності як цілісного феномена, що існує в полі взаємодії суб’єктивної і об’єктивної реальностей.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Юридична психологія» є висвітлити основні шляхи, методи правової соціалізації особистості, розкрити причини і види злочинності, а також передумови формування злочинної поведінки; показати основні психологічні риси злочинців, їх типологію; сприяти виявленню осіб, схильних до асоціальної поведінки; розкрити причини формування агресивного натовпу і особливості поводження людини в ньому; розглянути особливості формування підлітково-молодіжних асоціально-кримінальних груп та розвитку внутрішньо-групових відносин  в них; розкрити психологічні зміни у особистості під час відбування покарання в місцях позбавлення волі; ознайомити з особливостями психології жертви.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є граничні проблеми психології та права, соціальні проблеми, пов’язані з виникненням і динамікою причин, умов і передумов скоєння злочину і розшуком злочинця, проведенням кримінальних справ на стадії попереднього розслідування, судового розгляду, виконанням покарання, виправленням і перевихованням засуджених.

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів» є по-перше ознайомити студентів з основними категоріями професійної діяльності співробітників правоохоронних органів, тобто особистості співробітника, особливостями правоохоронної діяльності, психічними пізнавальними, емоційними та вольовими  процесами особистості, соціально-психологічними явищами у діяльності правоохоронних органів. По-друге ознайомити із структурою МВС та основними завдання, які покладені на систему психологічного забезпечення Національної поліції України, з кваліфікаційними вимогами до працівників служби психологічного забезпечення НПУ та основними завданнями служби психологічного забезпечення НПУ.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні особливості професійної діяльності співробітників правоохоронних органів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія професійної діяльності співробітників правоохоронних органів» є: ознайомитись з метою та завданнями професійної психології в правоохоронних органах; знати особливості діяльності практичних психологів у Національній поліції України; знати особливості психологічної готовності до професійної діяльності співробітників правоохоронних органів; ознайомити студентів з психічними пізнавальними, емоційними та вольовими  процесами особистості, соціально-психологічними явищами у діяльності правоохоронних органів, проблемами психомоторних можливостей співробітників в екстремальних ситуаціях.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Експериментальна психологія» є оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: умови, закономірності, принципи експериментального дослідження психіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Експериментальна психологія»  є: розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології; висвітлити типи, основні етапи й умови проведення експериментального методу дослідження психіки; навчити студентів аналізувати й оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність отриманих результатів і можливість їхнього застосування у психологічній практиці; сформувати у студентів навички та вміння експериментального, квазіекспериментального й кореляційного дослідження психіки.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорії особистості» полягає у з’ясуванні особливостей об'єкта, що є предме­том вивчення, системи феноменів, досліджуваних сучас­ною психологією, і специфіки методів психологічного дослід­ження.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є узагальнення і осмислення низки сучасних відомих теорій особистості розроблених в психології.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорії особистості»  є: оволодіння майбутніми психологами теоретичними знаннями основних світових теорій особистості та практичними уміннями в області дослідження особистості людини; ознайомлення студентів з методиками і тестами, які використовуються у сфері психологічних досліджень особистості; стимулювання творчих пошуків студентів у використанні теорій особистості та активізація їх науково-дослідних умінь; формування теоретичних знань і практичних навичок професійної роботи з особистістю людини, які необхідні майбутнім практичним психологам.

Метою викладання навчальної дисципліни  «Геронтопсихологія»  є оволодіння знаннями про основні закономірності розвитку людини похилого віку.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення літньої людини у всіх її проявах і різноманітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Геронтопсихологія»: оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними знаннями та практичними уміннями з геронтопсихології; ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку людини похилого віку як соціального індивіда та особистості; формування    теоретичних    знань    та    практичних    навичок професійної роботи, спрямованих на виявлення особливостей психічного та особистісного розвитку людини похилого віку; стимулювання творчих пошуків студентів та активізація їх науково-дослідних умінь в процесі виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань та під час самостійної роботи.

Метою викладання навчальної дисципліни  “Патопсихологія” є збагачення студентів знаннями і навичками, які необхідні для формування психологічної освіти для отримання додаткових даних про психічний стан хворого: стан його пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери і особистості в цілому та проведення експериментально-психологічних досліджень з метою психіатричної експертизи. 

           Основними завданнями вивчення дисципліни “Патопсихологія” є вивчення студентами психологічних закономірностей порушення чи розпаду психіки при душевних захворюваннях, в співставленні з протіканням психічних процесів в нормі, встановлення діагнозу захворювання, проведення експертизи, встановлення і опис структури психологічного дефекту при різних психічних захворюваннях.

Метою викладання навчальної дисципліни  “Клінічна психологія” є ознайомлення   студентів з професійними та етичними засадами діяльності клінічного психолога, зв’язком соматичних і психічних явищ, впливом соматичної хвороби на психіку.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Клінічна психологія” є  засвоєння  основних методів дослідження в клінічній психології з урахуванням нозологічної та вікової специфіки, та особливостей психології хворих з різними захворюваннями.

Метою викладання навчальної дисципліни "Кризова психологія" є формування у студентів теоретичних знань та практичних умінь розпізнавання життєвих криз особистості та надання психологічної допомоги різним категоріям постраждалих від наслідків впливу кризових ситуацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Кризова психологія" є ознайомлення магістрантів з основними теоретичними конструктами кризової психології, прищепити навички і знання, що допоможуть у майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу потерпілим від наслідків впливу кризових ситуацій.