Метою викладання курсу «Методика викладання дитячої психології у вищій школі» є формування у студентів готовності до викладання дитячої психології у ВНЗ. 

Основними завданнями вивчення курсу «Методика викладання дитячої психології у вищій школі» є:

1) засвоєння студентами знань щодо методики викладання дитячої психології у вищій школі;

2) вироблення вмінь по створенню навчально-методичного забезпечення викладання дитячої психології у вищій школі (навчальних і робочих програм; текстів лекцій, планів практичних і лабораторних робіт, контрольних завдань, організації самостійної роботи тощо);

3) сформувати навички й вміння проведення різних форм аудиторної та позааудиторної роботи  з дитячої психології у вищій школі.

    Метою викладання навчальної дисципліни  “Психологія” є базова теоретична і практична підготовка студентів-майбутніх вчителів початкових класів з основ психологічних знань і навичок.

   Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія” є:

1) розкрити основи методологічних підвалин психології як науки, розкрити загальні закономірності психічного розвитку особистості, особливості психіки особистості на різних етапах онтогенезу, розкрити закономірності психічної діяльності людини у процесі розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання, навчання і самонавчання;

2) формувати вміння встановлювати та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між факторами, умовами і змістом психічних явищ і властивостей особистості; організовувати спілкування, психологічну допомогу на основі знань про психіку особистості;

3) формувати вміння і навички проводити елементарне дослідження стану вікового розвитку психіки,аналізувати відповідність розвитку особистості віковим нормативам,

4) розвивати в студентів уміння самостійно працювати з навчально-методичною літературою, поглиблювати їх пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки;

5) стимулювати науково-методичну творчість студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту, прищеплювати творче ставлення до вчительської праці.

    Мета  навчальної дисципліни: базова підготовка майбутніх педагогів системи дошкільної освіти з основ психологічних знань, умінь і навичок.

       Завдання  навчальної дисципліни: розкрити основи методологічних підвалин психології як науки,   зміст базових категорій та понять психології,  дати психологічну характеристику діяльності й особистості, охарактеризувати психічні процеси і властивості особистості, їх особливості в умовах навчально-виховного процесу; сформувати вміння встановлювати та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між чинниками, умовами та змістом психічних явищ і властивостей особистості; організовувати спілкування, психологічну допомогу на основі знань про психіку особистості, опанувати базові методи діагностики і контролю перебігу, змісту і умов психічного розвитку особистості.

 

Метою вивчення  навчальної дисицпліни "Психологія" є засвоєння системи психологічних знань, основних методологічних та теоретичних засад психологічної науки, оволодіння методами наукових досліджень психологічних явищ, знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, психологічних особливостей педагогічної діяльності та особистості вчителя, забезпечення практичної підготовки студентів до роботи з учнями різних вікових категорій та з саморозвитку особистості.