Метою викладання навчальної дисципліни є створення фундаменту психологічних знань і полягає у вивченні та засвоєнні ними основних методологічних та теоретичних засад психологічної науки, оволодінні методами наукових досліджень психологічних явищ, озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей навчання і виховання, психологічних особливостей педагогічної діяльності та особистості вчителя, здійснення практичної підготовки студентів до роботи з учнями різних вікових категорій та з саморозвитку особистості.

Основними завданнями вивчення  навчальної дисципліни є засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної психології в контексті історії та логіки розвитку сучасної психологічної думки; формування вміння застосовувати набуті знання на практиці; ознайомлення студентів з основами поняттями, принципами, концепціями та теоріями вікової та педагогічної психології; специфікою психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходами до періодизації психічного розвитку особистості; аналіз особливостей педагогічної діяльності і особистості вчителя, як організатора навчально-виховного процесу; розкриття  психологічних закономірностей процесу виховання і самовиховання; освоєння психологічні основи навчання; аналіз соціально-психологічних явищ та використання соціально-психологічних закономірностей та механізмів в організації навчально-виховного процесу, формувати у студентів уміння та навички застосування набутих знань у педагогічній діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця; розвивати в студентів прагнення до самопізнання та самовдосконалення як професійного, так і особистісного.

Метою викладання змістового модуля «Загальна психологія» навчальної дисцпиліни «Загальна педагогіка і психологія» є створення фундаменту психологічних знань і полягає у вивченні та засвоєнні ними основних методологічних та теоретичних засад психологічної науки.

Основними завданнями вивчення  «Загальної психології» є засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної психології в контексті історії та логіки розвитку сучасної психологічної думки; набуття теоретичних та практичних навичок в психології, яка розкриває суть психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень, а також допомагає кожній особистості пізнати себе, розкрити свої можливості, адекватно оцінити і перетворити їх у дійсність, формування вміння застосовувати набуті знання на практиці; озброєння студентів такими здобутками сучасної психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього фахівця, практичного психолога.