Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку» є опанування інтегрованої дисципліни, що дозволяє простежити, проаналізувати і зрозуміти складний процес входження індивіда, зокрема з особливостями розумового розвитку, в соціум.

    Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціалізації осіб з особливостями інтелектуального розвитку» є:

- допомогти студентам глибше засвоїти вікові особливості становлення людини в нормі та з особливостями розумового розвитку, її самоствердженням, самореалізацією;

- вивчити, проаналізувати та узагальнити засоби, фактори та механізми соціалізації, теорії розвитку особистості, особливості формування життєвих цінностей людини, функціонування традиціоналізованих стереотипів поведінки, складові культури, соціальні групи та соціальні ролі особистості, процес етнізації тощо;

- формування у студентів категоріальних понять курсу;

- забезпечення студентів знаннями теорії та практики соціалізації осіб, які мають в структурі свого розвитку інтелектуальні вади;

- стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, спрямованої на визначення ефективних шляхів подолання наслідків розладів інтелекту у дітей.

        Метою викладання навчальної дисципліни «Сімейне виховання дітей з ОПФР» є інтегрування та розширення знань і вмінь студентів щодо особливостей роботи з сім’ями, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.

      Основними завданнями вивчення дисципліни «Сімейне виховання дітей з ОПФР» є:

- ознайомлення з проблемами, особливостями та методикою вивчення сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами;

- ознайомлення з сучасними підходами до сімейного виховання дітей з різними нозологіями;

- вивчення форм та методів роботи корекційного педагога з сім’ями, що виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

- вивчення основних напрямків роботи з батьками дітей з різними нозологіями;

- вивчення та розробка практичних рекомендацій щодо сімейного виховання дітей з особливими освітніми потребами.

         Метою викладання навчальної дисципліни «Ортопсихологія» є сформувати у студентів цілісне уявлення про можливі порушення розвитку дітей з ДЦП, способи їх психологічної діагностики, корекції, профілактики порушень.

        Основними завданнями вивчення дисципліни «Ортопсихологія» є

  • сформувати у студентів розуміння особливостей різноманітних форм дитячого церебрального паралічу, їх комплексного вивчення і системного підходу до організації психодіагностичної і психокорекційної роботи;
  • розвинути у студентів уявлення про особливості вищих психічних функцій, рухові, мовленнєві й інтелектуальні порушення, емоційно-особистісні здібності дітей з ДЦП і можливості їх психолого-педагогічної корекції;
  • познайомити студентів з дітьми і підлітками, які мають різні форми і ступені вираження порушень при ДЦП;
  • ознайомити студентів з організацією та змістом психолого-педагогічного і медико-соціального супроводу осіб з ДЦП різного віку і в різних типах освітніх і реабілітаційних закладів;
  • сформувати у студентів прийоми і навики психологічної допомоги і консультування сімей, які мають дітей з ДЦП.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Олігофренопсихологія» складена відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалавра спеціальності 016 «Спеціальна освіта». «Олігофренопсихологія» є однією з основних дисциплін, що впливають на формування професійної компетентності майбутнього корекційного педагога. Знання із олігофренопсихології забезпечують успішність реалізації завдань навчання, виховання та розвитку дітей з порушеннями інтелекту. Дисципліна охоплює основні, значущі та актуальні для корекційно-реабілітаційної практики питання психології дитини з порушеннями інтелекту.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Корекційна психопедагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності освіти, навчання і виховання дітей з порушеннями розумового розвитку, шляхи корекції порушень їхнього психофізичного розвитку