Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна профілактика» є формування у студентів комплексу знань і вмінь, вироблення навичок до розробки і впровадження профілактичних програм, застосування сучасних методів первинної і вторинної профілактики соціальних проблем та негативних соціальних явищ.

     Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна профілактика» є: оволодіння  майбутніми фахівцями теоретичними знаннями та практичними уміннями з навчальної дисципліни; визначення причин, чинників, тенденцій і наслідків поширення соціальних проблем у середовищі різних груп суспільства; формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці людей, проектувати їх подальший особистісний та соціальний розвиток; формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: в широкому розумінні, є процеси, закономірності та механізми удосконалення людини як індивіда, індивідуальності, суб’єкту праці та особистості в життєдіяльності, професії, спілкуванні, які призводять до оптимальних шляхів самореалізації, досягненню вершини в розвиткові. У вузькому розумінні предметом акмеології є пошук закономірностей саморозвитку і самовдосконалення зрілої особистості, самореалізація в різних сферах, самоосвіта, самокорекція і самоорганізація.

оволодіння студентами системою теоретичних знань, практичних умінь та навичок щодо сутності, особливостей, проблем та тенденцій розвитку соціального аудиту як практичної діяльності у світі та в Україні, особливостей застосування соціального аудиту в системі соціального забезпечення. Вивчення даного курсу передбачає засвоєння різних видів та моделей, періодичності та етапів проведення соціального аудиту, опанування основними методами та технологією проведення. Теоретичні знання та практичні уміння, засвоєні в процесі вивчення дисципліни «Соціальний аудит» сприяють формуванню у студентів професійно важливих якостей фахівця з соціальної допомоги.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Діагностика у сфері соціального забезпечення» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра, спеціальності 8.13010101 “Соціальна допомога”.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціальної педагогіки» є розкриття теоретичних ос­нов соціальної педагогіки як науки та обґрунтування змісту провідних на­прямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різ­них соціальних груп.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціальної педагогіки» є ознайомлення студентів із основними проблемами теорії і практики соціально-педагогічної роботи, формування готовності до роботи з різними категоріями клієнтів.

Метою викладання  дисципліни «Правове забезпечення системи соціального захисту ”навчальної дисципліни є засвоєння нормативної бази соціальної роботи в Україні, забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до реалізації професійної охоронно-захисної функції.

Основними завданнями вивченнядисципліни є: засвоєння студентами соціально-правових знан­ь у сфері захисту різних категорій населення; розкрити зміст міжнародних документів, вітчизняних законів та підзаконних актів, що стосуються реалізації соціальних прав; виробити вміння працювати з нормативними актами, що стосуються соціально-правового захисту; оволодіти практичними умін­нями та навичками організації соціально-правової діяльності у різних соціа­льних інститутах.