Метою викладання навчальної дисципліни  «Спеціальна теорія і методика виховання» є дати студентам теоретичні та практичні знання про основні етапи та напрямки виховання молодших і старших школярів з з тяжкими порушеннями мовлення; розкрити організацію та зміст методик вивчення та формування особистості дітей з з тяжкими порушеннями мовлення в позакласній виховній роботі  спеціальної школи  ; сформувати у студентів знання, уміння  та навички з даної дисципліни.

Метою викладання навчальної дисципліни  “Спеціальна методика дошкільного виховання” є дати студентам теоретичні та практичні знання про основні етапи та напрямки виховання  дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення;  розкрити організацію, зміст та  особливості проведення корекційно-виховної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення   у логопедичних групах дошкільних закладів та реабілітаційних ценрів, спеціальних дошкільних установах; сформувати у студентів знання, уміння  та навички з даної дисципліни.

Мета викладання навчальної дисципліни  “Психологія дитини з ЗПР” є дати  студентам теоретико-методологічні знання з клініко-фізіологічних та психолого-педагогічних основ затримки психічного розвитку; сформувати практичні навички клінічного та психолого-педагогічного вивчення дітей із затримкою психічного розвитку різного етіопатогенезу; розкрити структуру, зміст та напрямки психологічної корекції з даною категорією дітей у загальноосвітніх дошкільних та шкільних навчальних закладах, інтегрованих групах та класах при загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія дитини з ЗПР” є: ознайомлення студентів з сутністю та змістом поняття “затримка психічного розвитку”; розкриття клінічних, клініко-фізіологічних та психолого-педагогічних характеристик затримки психічного розвитку різного етіопатогенезу; визначення теоретико-методологічних основ щодо характеристики форм, типів та видів затримки психічного розвитку; обґрунтування теоретико-практичних основ змісту, сутності та психологічного забезпечення корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в загальноосвітніх дошкільних та шкільних навчальних закладах, інтегрованих групах та класах  інтенсивної педагогічної корекції при загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладах; вивчення напрямків та етапів підготовки майбутніх спеціалістів до практичного відмежування затримка психічного розвитку від подібних станів.

Заплановані результати навчання відповідно до освітньої (освітньо-професійної /освітньо-наукової) програми : знання , уміння, навички, інші компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни : Знання: про сутність затримки психічного розвитку, як затриманого ходу психічного розвитку; етіопатогенетичні причини виникнення затримка психічного розвитку, клінічніко-фізіологічні та психолого-педагогічні характеристики психічного та психофізичного  інфантилізму, затримка психічного розвитку цереброорганічного ґенезу, різні класифікації форм затримки психічного розвитку; клінічніко-фізіологічні та психолого-педагогічні особливості первинної та вторинної затримки психічного розвитку різного етіопатогенезу; основні прояви затримка психічного розвитку у навчально-виховному процесі, особливості розвитку психічних процесів у дітей із затримка психічного розвитку;  зміст психологічної корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку різних вікових груп. Уміння: аналізувати етіологічні та патогенетичні причини різних форм затримки психічного розвитку; відмежовувати різні варіанти затримки психічного розвитку за відповідними  ознаками; відокремлювати вторинні форми затримка психічного розвитку (затримка психічного розвитку при хромосомних обергаліях, порушеннях мовлення, недоліках опорно-рухового апарату, порушеннях аналізаторних систем, затримка психічного розвитку у близнюків тощо) від первинних , виділяти особливості психічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, порівнювати їх з типовим розвитком, діагностувати відповідний тип затриманого розвитку у дітей дошкільного та шкільного віку; розробляти психологічні корекційні  програми для різних категорій дітей із затримка психічного розвитку , враховуючи вікові та психофізичні ознаками; аналізувати і проводити психологічні корекційні, індивідуальні та групові заняття; відокремлювати професійні якості практичного психолога. Навички: правильного аналізу психічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку різних варіантів і форм; конкретного відмежування вторинних форм затримки психічного розвитку від первинних; розробки та організації корекційно-виховних занять з дітьми із різними формами затримка психічного розвитку; правильного і детального аналізу  психічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, складання психолого-педагогічної характеристики на них; використання різних форм, методів і засобів при проведені психологічних корекційних групових та індивідуальних занять

Мета курсу: дати студентам теоретико-методологічні знання з психолого-педагогічних основ затримки психічного розвитку; сформувати практичні навички психолого-педагогічного вивчення дітей із затримкою психічного розвитку різного етіопатогенезу; розкрити структуру, зміст та напрямки навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з даною категорією дітей у загальноосвітніх дошкільних та шкільних інклюзивних закладах.

Основні завдання дисципліни:

теоретичні: знати основні поняття та методи дослідження змісту, сутності та психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в  загальноосвітніх дошкільних та шкільних інклюзивних закладах.

практичні: сформувати вміння та навики розробки та організації корекційно-розвивальних занять з дітьми із різними формами затримка психічного розвитку; складання психолого-педагогічної характеристики на них; використання різних форм, методів і засобів при проведені корекційно-розвивальних групових та індивідуальних занять; правильної організації та проведення педагогічних занять в дошкільних та шкільних інклюзивних закладах; використання форм, методів, засобів і прийомів у навчально-виховному та корекційно-розвивальному процесі дошкільних та шкільних інклюзивних закладів.

Результати навчання. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: основні прояви затримки психічного розвитку у навчально-виховному процесі, рівень розвитку навчальної мотивації у даної категорії дітей; зміст психолого-педагогічної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку різних вікових груп; варіативні форми організації навчально-виховного процесу в дошкільних та шкільних інклюзивних закладах; завдання корекційно-розвиваючого навчання, про технології та системи корекційно-розвиваючого навчання та їх нормативно-документальне забезпечення в загальноосвітніх дошкільних та шкільних інклюзивних закладах; сучасні технології корекційно-розвивальної роботи, особливості впровадження нових програм і методик у навчально-виховний процес загальноосвітніх дошкільних та шкільних інклюзивних закладів; особистісний, пізнавальний, мовленнєвий, емоційно-вольовий та психомоторний розвиток дітей із ЗПР; розвиток мотиваційного, орієтовно-операційного та регулятивного компонентів навчальної діяльності у цієї категорії дітей.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен вміти: розробляти педагогічні корекційні програми для різних категорій дітей із затримка психічного розвитку , враховуючи вікові та психофізичні ознаками; аналізувати і проводити корекційні, індивідуальні та групові заняття; відокремлювати професійні якості спеціального педагога; аналізувати діяльність учнів із затримка психічного розвитку під час уроків, враховуючи якості пізнавального процесу та в позаурочний час; розробляти, проводити та аналізувати уроки в початкових та старших класах інклюзивних закладів; набуття умінь щодо розробки та проведення корекійно-розвивальних занять з формування сенсорно-перцептивної діяльності еталонних уявлень мисленнєвої діяльності наочно-образного і словесно-логічного мислення, мовленнєвої діяльності та спілкування, особистості, вольової та потребово-мотиваційної сфери, дрібної моторики та координації рухів у дітей із ЗПР.

Курс "Психолінгвістика" передбачає формування у студентів основних теоретичних відомостей проблем психолінгвістики, понять «норма» і «патологія» в мовленнєвій діяльності; вивчення структури та механізму мовленнєвої діяльності, процесів породження і сприймання мовлення; основних методів психолінгвістичних досліджень, особливостей розвитку експресивного, імпресивного та писемного мовлення в різні вікові періоди

Метою викладання навчальної дисципліни “Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти” є: формування профілактичного спрямовання у майбутній практичній діяльності логопеда, який працюватиме в спеціалізованих закладах для дітей з вадами розвитку та інвалідів з обмеженими можливостями.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти” є: теоретичні:   допомогти студентам вдосконалити знання з дисциплін медико-біологічного циклу,         навчити студентів застосовувати методи гігієнічних досліджень до вивчення інших наук та в практиці,   вивчити основи знань із збереження та профілактики здоров’я дітей та населення,         створити базу знань з гігієни для вивчення учбових дисциплін біологічного профілю на старших курсах,         розкрити закономірності та механізми впливу чинників оточуючого середовища на організм людини,        розширити уявлення про роль вікових особливостей організму на нормування фізичних навантажень. практичні:     поглибити біологічну і методичну підготовку майбутніх фахівців,         сформувати у студентів практичні навички визначення і оцінки фізіологічного стану організму школяра,         сформувати у студентів знання, уміння і навички щодо збереження та покращення власного здоров'я та здоров'я підростаючого покоління,         розвивати у студентів вміння на практиці застосовувати набуті теоретичні знання щодо розробки програми тренувальних і оздоровчих занять для ефективного вирішення освітніх, виховних і оздоровчих завдань, які передбачені програмою для загальноосвітніх шкіл.

Метою викладання навчальної дисципліни “Клініка інтелектуальних порушень” є формування у студентів системи знань про причини вроджених і набутих інтелектуальних порушень, їх патогенезу, клініки, профілактики та лікування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Клініка інтелектуальних порушень” є  сформування уявлення про чинники, які зумовлюють виникнення інтелектуальних порушень; засвоєння основних методів діагностики, профілактики і лікування інтелектуальних порушень; вивчення симптоматики різних форм і ступенів інтелектуальних порушень.

Метою викладання навчальної дисципліни “Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення” є: формування у студентів основоположних знань, спрямованих на адекватний вибір методів медико-педагогічної корекції і компенсації сенсорних і мовленнєвих порушень.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення” є:

-  знайомство студентів з анатомо-фізіологічними особливостями мовленнєвої та сенсорної системи, з причинами і основними симптомами порушень сенсорних систем і мовлення у дітей, лікуванням і профілактикою даної патології;

- формування уявлення про основні методи і прийоми дослідження сенсорних систем;

- опанування системою знань про використанням  методів корекції і компенсації слуху зору, розвитку мовлення і загального розвитку дитини.

Метою викладання навчальної дисципліни «Медико-соціальний патронаж» є підготовка студентів до практичної реалізації основних функціональних обов’язків соціальної роботи щодо здійснення медико-соціального патронажу спільно з медичними працівниками, педагогами, юристами та представниками інших професій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медико-соціальний патронаж» є формування уявлення про чинники, які зумовлюють появу та специфічні проблеми різних верств населення, що потребують допомоги вдома; ознайомлення з методами виявлення факторів ризику та принципами ефективності їх застосування в патронажній роботі з населенням; формування уявлення про патронаж, об’єкт, форми патронажної роботи.