Програма вивчення навчальної дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво*.

Тип дисципліни – нормативна дисципліна професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура», «Історія світового мистецтва», «Історія українського мистецтва».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

ЗМ 1. Українська народна вишивка. Національна своєрідність та технологічні особливості.

ЗМ 2. Нетрадиційні види вишивки (вишивка стрічками, шерстю, шовком; килимкова вишивка; вишивка бісером). Специфіка сучасних матеріалів та технологій.

ЗМ 3. Художній розпис. Особливості розпису кераміки, скла, металу. Імітації емалі, вітражу, мозаїки.

ЗМ 4. Художній розпис по тканині. Особливості акрилового розпису.

ЗМ 5. Холодний та гарячий батик. Технологічні особливості.

ЗМ 6. Художнє ліплення. Використання традиційних та сучасних матеріалів та технологій.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Декоративно-ужиткове мистецтво» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврський) рівня вищої освіти галузі знань 0202 Мистецтво напряму 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво.

Тип дисципліни – дисципліна професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види українського та світового декоративно-прикладного мистецтва.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура», «Історія світового мистецтва», «Історія українського мистецтва».

Програма навчальної дисципліни складається з 6 змістових модулів:

ЗМ 1. Декоративно-ужиткове мистецтво на території України в період первіснообщинного ладу і Древньої Русі.

ЗМ 2. Українське декоративно-ужиткове мистецтво XIV ст. - XVIII ст.

ЗМ 3. Українське декоративно-ужиткове мистецтво ХІХ ст. - початку ХХ ст.

ЗМ 4. Українське радянське декоративно-ужиткове мистецтво.

ЗМ 5. Українське декоративно-ужиткове мистецтво кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст.

ЗМ 6. Сучасне українське декоративно-ужиткове мистецтво.

ПП10,11 ГЕРАЛЬДИКА

Опис (анотація). Геральдика – спеціальна історична дисципліна, яка вивчає герби, історію їх виникнення й розвитку, закони складання та використання. Герб – це пізнавально-правовий знак, умовний, проте складений за певними законами і правилами, що відповідають світоглядним, історичним і панівним політичним і моральним принципам, узаконений верховною владою як своєрідний «паспорт» держави, землі, родини, установи тощо. Геральдика допомагає пізнати історичне минуле, події та явища, пов’язані з прийняттям і функціонуванням гербів, документи, що стосуються причин і обставин виникнення, формування й еволюції гербів, зміни їх соціальної ролі та правового статусу.

Дані геральдики сприяють розширенню загальноісторичних знань, вивченню економічних і культурних зв’язків між різними країнами, дають багатий матеріал з політичної та культурної історії. Сприяють з’ясуваню належності документа або речової пам’ятки до певного історичного періоду, території чи особи, відтворенню психологічної атмосфери епохи. Проблематика горботворення завжди перебувала в полі зору істориків, мистецтвознавців та геральдистів. Предметом курсу є історія виникнення і розвитку гербів, їх функціональне призначення в різних культурах, способи виготовлення і правила використання, методи і прийоми аналізу і опису, а також значення гербів для отримання й оцінки історико-культурної інформації.

Нині геральдика стала невід’ємною частиною європейської та світової культури. У багатьох країнах тривалий час існують різноманітні геральдичні інституції. В Україні (у Львові) 1990 року організовано Українське геральдичне товариство (з 1995 року – член Міжнародної конфедерації генеалогії та геральдики), яка видає свій науковий вісник «Знак» та проводить наукові конференції.

Міждисциплінарні зв’язки: Геральдика дуже тісно пов'язана з цілою низкою спеціальних і допоміжних історичних дисциплін, але, у першу чергу, із сфрагістикою і генеалогією. Сфрагістика – це допоміжна історична дисципліна, що вивчає печатки. Розглядаючи розвиток гербів у Західній Європі, фахівці відзначають, що дуже часто певна емблема, перш ніж стати гербом, тривалий час функціонувала як емблематичне зображення на міській печатці. Генеалогія – спеціальна історична дисципліна, що вивчає виникнення та розвиток родинних відносин. Генеалогічний матеріал широко використовується при дослідженні історії дворянських родів.

Геральдика також тісно пов'язана з такими допоміжними дисциплінами, як нумізматика, вексилологія, екслібрисологія. У нумізматиці той бік монети, на якому вибито герб держави або монетного сеньйора, вважається головним. Герби і деталі гербів мають велике значення при атрибуції монет. У свою чергу, нумізматичний матеріал є важливим джерелом з історії геральдики. Геральдичну символіку становлять прапори, які поділяються на державні, міжнародні, територіальні (провінцій, міст тощо); військових і цивільних організацій, товариств, об'єднань, церковних громад тощо.

Екслібрисологія, яка вивчає книжкові знаки – екслібриси, також широко користувалася гербами як знаками власності, тому екслібрисний матеріал є важливим джерелом історії геральдики. Вона дає підтвердження оригінальності писемного джерела, його приналежності й авторства.

Тип: цикл професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 2 курс (1 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Паур І.В.

Мета курсу: сформувати в майбутніх фахівців професійної компетенції в питаннях історії розвитку геральдики; надати студентам системні знання про принципи, методи, технології дослідження гербів та закодованої в них інформації; сформувати навики дослідження і опису гербів.

Основні завдання дисципліни:

 1. визначити місце геральдики в системі сучасних гуманітарних дисциплін;
 2. дослідити особливостей їх розвитку в окремих європейських країнах та на території українських земель;
 3.  оволодіти основними теоретичними засадами дисциплін з метою подальшого їх практичного використання;
 4. сформувати уміння складання, «читання» (блазонування) та класифікації гербів;
 5. сприяти розвитку дослідницької позиції студентів при атрибуції джерел;
 6. навчити студентів складати герб власної родини;
 7. вдосконалити вміння студентів щодо методики усних виступів і повідомлень, дискусій, письмового викладу матеріалу, захисту реферативних і пошукових робіт;
 8. розвивати в них творчі здібності, ініціативність, самостійність, творчість мислення.

Результати навчання: студенти повинні знати: походження та причини виникнення гербів; особливості їх розвитку в окремих країнах Західної Європи; теоретичні засади курсу; геральдичні організації; як виглядають герби провідних західноєвропейських країн та сучасні герби областей України й особливості міської геральдики; значення символів державного герба України та гербів області, міста, навчального закладу.

Студенти мають уміти: систематизувати, узагальнювати, критично осмислювати отриману інформацію з предмету; встановлювати приналежність герба та печатки певній історичній епосі; застосовувати теоретичний матеріал при блазонуванні гербів та дослідженні й описі печаток; визначати автентичність, час і місце їх створення; складати герб своєї родини.

Методи викладання дисципліни: словесні розповідь, пояснення, евристична бесіда, лекції-дискусії, створення та розв'язання проблемних ситуацій, коментування джерел; наочні – робота з ілюстративним матеріалом; створення презентацій; дослідження родоводу для створення герба родини; самостійна робота з літературою; робота в групах; моделювання та проектування; блазонування гербів.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Історія розвитку та теоретичні засади сфрагістики та геральдики

Тема 1. Геральдика в контексті естетично-художнього освоєння людиною світу: походження і причини виникнення гербів; хрестові походи, їх значення у створенні геральдичної символіки; лицарські турніри; герольди та поширення гербовників; розвиток геральдики в країнах Європи.

Тема 2. Теоретичні засади геральдики: геральдичні кольори, метали й хутро; походження та історичні типи щитів; гербові фігури геральдичні та негеральдичні; необов’язкові частини герба; правила опису герба і методика визначення його приналежності.

Змістовий модуль 2.

Становлення геральдики як науки в Україні

Тема 1. Становлення геральдичної науки в Україні: геральдичні організації; державна геральдика (від князівської емблеми до державного символу України); тризуб у державотворчому процесі.

Тема 2. Територіальна і міська геральдика: розвиток геральдики в умовах трансформації територіального устрою; сучасні герби областей України; особливості міської геральдики; герби міст України; геральдика Хмальниччини; геральдика в козацькому війську; герби українських гетьманів; геральдика на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, письмове тестування, модульна контрольна робота, індивідуальні науково-дослідні завдання.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль № 1

(30 балів)

Змістовний модуль № 2

(30 балів)

 

40

 

100

Поточний контроль

ІНДЗ

МКР

Поточний контроль

ІНДЗ

МКР

10 балів

5 балів

15 балів

10 балів

5 балів

15 балів

 

Форма підсумкового контролю: екзамен

 

Перелік основної літератури:

 1. Арсеньев Ю.В. Геральдика: Лекции, читанные в Московском Археологическом институтк в 1907-1908 году. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. 384 с.
 2. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XIV – І пол. ХХ ст.). К.: Брама, 2001. 400 с.
 3. Гречило А.Б. Українська міська геральдика. Київ, Львів: УГТ, 1998. 192 с.
 4. Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М.: Наука, 1977. 255 с.
 5. Єремеєв І.С. Герби гетьманів України. К.: Уцім-Прес, 1998 р. 55 с.
 6. Іщенко Я.О. Геральдика в Україні: історіографія проблеми (60-ті – 90-ті рр. ХХ ст.)  УІЖ. 2002. № 3. С. 61-73.
 7. Кобилянський А., Чернецький Є. Родові герби шляхти: Довідник. Біла церква: Видавець Пшонківський О.В., 2014. 224 с.
 8. Лакиер А.Б. Русская геральдика (1855) // http://www.heraldrybooks.ru/book.php?id=1
 9. Напиткін В. Геральдика Хмельниччини. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 48 с.
 10. Медведев М.Ю. Геральдика или истинная наука о гербах. М.: «Гербы и флаги», 2008. 144 с.
 11. Нестеренко П. Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика. Київ: Кондор-Видавництво, 2014. 448 с.
 12. Нестеренко П. Історія українського екслібриса. К.: Темпора, 2016. 360 с.
 13. Осетрова Г.О. Герби в пам’ятках архітектури Кам’янця. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 32 с.
 14. Подільські печатки кінця XVIII – середини ХХ ст. (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих). Київ, 2010. 268 с.
 15. Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Эскмо, 2007. 264 с.
 16. Сфрагістичний щорічник. Вип. V. К.: Видавничий дім «Антиквар», 2015. 496 с.
 17. Тисяча років української печатки. Каталог виставки / Голова редколегії В.А. Смолій; упорядник Ю.К. Савчук. Київ: Інститут історії України, 2013. 504 с.
 18. Українська геральдика // http://heraldry.com.ua/
 19. Экскурс в геральдику // http://www.exucurs.ru/.
 20. Щелоков А.А. Увлекательная геральдика. Факты, легенды, открытия в мире гербов и наград. М.: Эксмо, 2006. 352 с.