Анотація  описПрограма вивчення вибіркової навчальної дисципліни Навчальна секція спортивного виховання волейбол складена відповідно до освітньо − професійної програми підготовки бакалавра.

      Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна  «Навчальна секція спортивного виховання волейбол» (чоловіки), відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

      Курс НССВ  покликаний суттєво посилити професійну підготовку студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень спортивної підготовленості студентів з цієї дисципліни

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань, практичних умінь та навичок з основ техніки та тактики гри з волейболу, організація й участь у змаганнях.

    Міждисциплінарні зв'язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання. Програма навчальної дисципліни  складається з  двох змістових модулів

    1 Мета та завдання навчальної дисципліни

       Метою викладання навчальної дисципліни НССВ з волейболу є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів групи НССВ з волейболу(чоловіки).                                 

        Дана програма передбачає рішення таких завдань: сформувати у студентів основи техніки  та тактики гри у волейбол, забезпечити досить високий рівень фізичної та спеціальної фізичної  підготовки студента.

        Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення прийомів техніки і тактики гри волейбол, методики навчання, участь у змаганнях з волейболу.

        Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних заняттях основ волейболу психології, педагогіки, а також інших видів спортивних ігор.

       Реалізація програми здійснюється в формі практичних занять. Практичний розділ включає в себе навчально-тренувальні заняття і змагання.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень змагань з волейболу.

    При вивчені цієї дисципліни повинні студенти знати:

     - історія виникнення волейболу  та основні етапи розвитку волейболу у нашій країні та за її межами;

      - гігієна фізичних вправ, відпочинки, гігієна тіла, одежі та взуття;

      - загальна гігієнічна характеристика тренувань, гігієна харчування;

      - поняття про тренування, спортивну форму, втому та перевтому, спортивний режим;

      - особливості спортивного тренування, травматизму, причини травм та їх профілактика в волейболі;

      - поняття про техніку і тактику, їх взаємозв’язок і взаємозалежність

      - роль і місце СФП і ЗФП у волейболі.

     Студенти повинні вміти :

-    демонструвати техніку виконання основних прийомів на рівні зразкового показу;

-     виконувати не нижче  середнього рівня нормативи згідно спортивної кваліфікації з фізичної підготовки, техніко-тактичної підготовки;

-        виконувати державні тести і нормативи оцінки фізичної; підготовленості населення України.

На вивчення навчання навчальної дисципліни відводиться 210 годин                              

      Опис анотація . Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни Навчальна секція спортивного виховання волейбол складена відповідно до освітньо − професійної програми підготовки бакалавра.

     Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна  «Навчальна секція спортивного виховання волейбол» (жінки), відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НССВ  покликаний суттєво посилити професійну підготовку студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень спортивної підготовленості студентів з цієї дисципліни.

       Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних знань, практичних умінь та навичок з основ техніки та тактики гри з волейболу, організація й участь у змаганнях.

       Міждисциплінарні зв'язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання. Програма навчальної дисципліни  складається з 1 Модуля « Основи спортивної підготовки в процесі тренувань в навчальной секції спортивного виховання з волейболу  і  двох змістових модулів ЗМ :1 Загальна та спеціальна фізична підготовка спортсменів , ЗМ 2 техніко-тактична підготовка  спортсменів.

 1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

       Метою викладання навчальної дисципліни НССВ з волейболу є забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів групи НССВ з волейболу(жінки).                                 

        Дана програма передбачає рішення таких завдань: сформувати у студентів основи техніки  та тактики гри у волейбол, забезпечити досить високий рівень фізичної та спеціальної фізичної  підготовки студента.

        Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення прийомів техніки і тактики гри волейбол, методики навчання, участь у змаганнях з волейболу.

        Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних заняттях основ волейболу психології, педагогіки, а також інших видів спортивних ігор.

       Реалізація програми здійснюється в формі практичних занять. Практичний розділ включає в себе навчально-тренувальні заняття і змагання.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень змагань з волейболу.

         При вивчені цієї дисципліни повинні студенти знати:

      - гігієна фізичних вправ, відпочинки, гігієна тіла, одежі та взуття;

      - загальна гігієнічна характеристика тренувань, гігієна харчування;

      - поняття про тренування, спортивну форму, втому та перевтому, спортивний режим;

      - особливості спортивного тренування, травматизму, причини травм та їх профілактика в волейболі;

      - поняття про техніку і тактику, їх взаємозв’язок і взаємозалежність

      - роль і місце СФП і ЗФП у волейболі.

          Студенти повинні вміти :

-        демонструвати техніку виконання основних прийомів на рівні зразкового показу;

-        виконувати не нижче  середнього рівня нормативи згідно спортивної кваліфікації з фізичної підготовки, техніко-тактичної підготовки;

-        виконувати державні тести і нормативи оцінки фізичної; підготовленості населення України.

На вивчення навчання навчальної дисципліни відводиться 210 годин.                 

Опис анотація .

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «Б» – захворювання внутрішніх органів)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Навчальна секція фізичної реабілітації (спеціальна медична група «Б» – захворювання внутрішніх органів)” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки вибіркової частини.

Курс НСФР покликаний для збереження та зміцнення здоров’я студентів на моделі однієї з спортивно-педагогічних дисциплін, яка передбачена навчальним планом, а також підвищити рівень підготовленості студентів з цієї дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є фізичне виховання.

Програма навчальної дисципліни складається з двух змістових модулів.

   1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 Метою фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка є підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки свого належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних навантажень та з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, зміцнення здоров’я, а також отримання умінь і навичок для застосування різноманітних методів та засобів фізичного культури в майбутньому.

Для досягнення мети фізичного виховання студентів навчальної секції фізичної реабілітації передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

 • збереження та зміцнення здоров’я студентів, сприяння формуванню здорового способу життя, підтримання та підвищення рівня працездатності протягом навчання;
 • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами;
 • формування системи знань і вмінь з фізичної культури і здорового способу життя;       
 • оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, функціонального стану та самоконтролю при заняттях фізичними вправами;
 • отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків в застосуванні засобів фізичної культури для профілактики захворювань, відновлення та зміцнення здоров’я;
 • зміцнення здоров’я, сприяння формуванню всебічного розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення оптимального  рівня фізичної підготовленості;
 • оволодіння системою практичних умінь і навиків занять основними видами фізичних вправ і форм раціональної  фізкультурної діяльності

Робоча програма являє собою перелік тем і завдань, а також кількість відведених на них годин і передбачає теоретичне та практичне вивчення засобів і методів фізичного виховання загалом та рухової активності оздоровчої спрямованості зокрема.

Матеріал програми також спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань. Тому вивчення курсу базується на загальних знаннях про фізичну культуру, психологію, педагогіку.

Реалізація програми здійснюється в формі практичних та теоретичних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на вивчення літературних джерел і складання різної документації (індивідуальні плани, щоденники), проведення спостережень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти обов’язковими практичними  навичками:

 • оволодіти технікою виконання основних рухових навичок і умінь;
 • оволодіти навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне навантаження;
 • вміти скласти комплекс ранкової гімнастики, фізкультурної хвилинки, комплекси вправ для розвитку фізичних якостей та комплекси вправ для відновлення розумової втоми;
 • закласти основи здорового способу життя;
 • знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці  у своїй фізичній активності;
 • уміти застосовувати систематичне фізичне тренування оздоровчої спрямованості.

При вивченні цієї дисципліни студенти повинні знати:

- розуміння соціальної ролі фізичного виховання в розвитку особистості;

- практичні основи фізичного виховання і здорового способу життя;

- основні засади та принципи здорового способу життя;

- систему практичних вмінь і навичок, які забезпечують збереження та

зміцнення здоров’я, психологічної стійкості та якостей особистості;

- загальну професійно-прикладну фізичну підготовку та готовність студентів до майбутньої професії.

Студенти повинні вміти:

- пропагувати здоровий спосіб в суспільстві та у своєму майбутньому трудовому колективі;

-   застосовувати практичні основи фізичного виховання на практиці;

-   розрізняти структуру та основні засади фізичного виховання та здорового

способу життя;

-   практично застосовувати набуті знання з фізичного виховання;                                                                     

-   застосовувати спеціальні форми занять та підбирати правильні засоби, які

б були найбільш правильні для поширених професій.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 140 годин / 4 кредити ECTS.

захворювання внутрішніх органів)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра .