Опис (анотаця). У відповідності до робочих навчальних планів підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), на другому, третьому, четвертому курсах підготовки бакалавра спеціальності 6.010201 Фізичне виховання*, четвертому курсі спеціальності 6.010203 Здоров'я людини, п'ятому курсі спеціальності 014.11 Середня (Фізична культура), першому та шостому  курсах спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення навчальної дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення". 

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, курси.

Кількість кредитів: 7 кредитів ECTS: всьог 210 годин з них: денна форма навчання - 210 годин аудиторних (210 годин практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозр М.В.

Мета викладання навчальної дисципліни "Спортиво-педагогічне вдосконалення з пляжного волейболу" передбачає дві цілі: перша - оволодіння здобувачами вищої освіти основними технічниими прийомами, тактичними діями в обраному виді спорту, забезпечити мінімум виконання ІІ спортивного розряду, а також набуття необхідних теоретичних знань, друга - виконати програму для присвоєння звання "Судді по спорту" та скласти "Державні теси" не нижче оцінки "добре".

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення з пляжного волейболу" є формування у здобувачів вищої освіти: засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики гри; вироблення практичних умінь та навичок з основ техніки і тактики гри; оволодіння методикою проведення тренувального заняття; оволодіння методикою організації та проведення змагань з пляжного волейболу. 

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання* передбачено вивчення на другому курсі в другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор". Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид фізичними вправами з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку людини. Ефективність практичного використання спортивних ігор безпосереднім чином пов'язана зі знанням їх змісту та методики навчання. Система основних положень, які характеризують ці питання, становить теорію спортивних ігор. У ході вивчення навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо особливостей організації та методики проведення змагань зі спортивних ігор (волейболу, баскетболу, гандболу, футболу) в загальноосвітньому навчальному закладі.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін навчання: 2 курс (4 семестр).

Кількість кредитів: 5 кредитів ECTS: всього 150 годин, з них: денна форма навчання - 32 години аудиторних (4 години лекційних, 28 годин практичних занять); заочна форма навчання 18 годин аудиторних (2 години лекційних, 16 години практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А.

Метою викладання є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичної культури та спорту, забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних положень щодо методичних особливостей проведення змагань зі спортивних ігор, оволодіння практичними уміннями та навичками суддівства змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу. 

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 017 Фізична культура і спорт за освітньою програмою Тренер з видів спорту здобувачами вищої освіти (першого курсу) передбачено вивчення у другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика спортивних ігор". У ході вивчення вищезазначеної дисципліни студенти опановують теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо особливостей виконання технічних елементів та тактичних дій у спортивних іграх, знайомляться із технологією проведення змагань зі спортивних ігор, практично оволодівають методикою проведення кондиційного тренування зі спортивних ігор із людьми різної статі, віку, фізичної та технічної підготовленості.

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 6,5 кредитів ECTS: всього 195 годин, з них: денна форма навчання - 78 годин аудиторних (22 години лекцій, 56 годин практичних занять); заочна форма навчання - 20 годин аудиторних (4 години лекцій, 16 годин практиних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Дорош В.У.

Метою викладання дисципліни є підготовка висококваліфікованого тренера з обраного виду спорту, який у змозі здійснювати фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню життєво необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, підготовці кваліфікованих спорсменів та команд.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Теорія і методика спортивних ігор" є формування у здобувачва вищої освіти першого (бакалаврського) рівня засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики спортивних ігор, оволодіння методикою проведення кондиційного тренування засобами спортивних ігор, оволодіння методикою проведення змагань зі спортивних ігор, оволодіння методикою проведення навчально-тренувальних занять з оздоровчо-рекреаційною руховою активністю.

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм передбачено вивчення у другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор".

Численними дослідженнями доведено, що одним із ефективних засобів фізичного виховання є спортивні ігори, а враховуючи їх частку в структурі навчального матеріалу з фізичної культури вони є також провідними у вирішенні освітньо-виховних та оздоровчих завдань учнів початкової, середньої та старшої школи. 

Дисципліна "Теорія і методика викладання спортивних ігор" включає в себе декілька видів спорту: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол. Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, опанування якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид руховою активністю з метою гармонійного фізичного і духового розвитку людини. У ході вивчення вищезазначеної дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо історичних етапів розвитку волейболу, баскетболу, гандболу та футболу у світі та в Україні, сучасного стану та перспектив розвитку означених видів спорту в нашій країні, особливостей виконання основних технічних елементів та тактичних дій у спортивних іграх.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 5,5 кредити ECTS: всього 165 годин, з них: денна форма навчання - 70 годин аудиторних (12 годин лекційних, 58 годин практичних занять); заочна форма навчання - 18 годин аудиторних (8 годин лекційних, 10 годин практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А.

Метою викладання навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту, забезпечення необхідної теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня: засвоєння теоретичних положень вироблення практичних умінь та навичок з основ техніки і тактики ігор у волейбол, баскетбол, гандбол, футбол; дати студентам знання змісту навчального матеріалу та його планування відповідного до програми ЗОШ.

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) напряму 6.010201 Фізичне виховання* передбачено вивчення у сьомому семестрі навчальної дисципліни "Спортивна метрологія". Концепція навчальної дисципліни полягає у вивченні студентами: основ сучасної теорії педагогічного контролю у фізичному вихованні та спорті; математико-статистичних методів та їх застосування для обробки та аналізу результатів контролю і планування навчально-тренувального процесу; технології і методичних прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану учнів, студентів, спортсменів, тренувальних; метрологічних аспектів прогнозування та моделювання у фізичному вихованні та спорті. 

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 4 курс (7 семестр).

Кількість кредитів: ECTS: всього 72 години, з них: денна форма навчання - 26 годин аудиторних (10 годин лекційних, 16 годин лабораторних занять); заочна форма навчання - 8 годин аудиторних (6 годин лекційних, 2 години практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєв О.О.

Метою викладання навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" є визначення змісту, ролі й завань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту. Оволодіння вміннями і навичками грамотно використовувати вимірювальну інформацію для математико-статистичної обробки й аналізу усіх видів підготовленості учнівської, студентської молоді, спорсменів не лише масових розрядів, але й спорсменів високої кваліфікації.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" є формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня системи знань з: основ теорії вимірювань, основ теорії оцінки, основ теорії тестування фізичних якостей, математико-статистичних методів обробки результатів тестування, метрологічних основ контролю і відбору в спорті.