Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація і проведення туристичних походів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Напряму підготовки “ 017 Фізична культура і спорт”.

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна «Організація і проведення туристичних походів» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки нормативної частини.

   Предметом вивчення навчальної дисципліни є: організація туристичних походів з учнівською і студентською молоддю: оздоровчий вплив туризму на організм школярів, підготовка та проведення туристичних походів різної складності, топографічна підготовка, практична підготовка, теоретична підготовка, техніка безпеки на заняттях з туризму.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: теорія і методика фізичного виховання, анатомія людини, фізіологія спорту, біохімія спорту, біомеханіка фізичних вправ, теорія і методика викладання спортивних ігор, теорія і методика викладання рухливих ігор і забав.

Програма навчальної дисципліни «Організація і проведення туристичних походів» складається з одного змістового модуля:

  1. Організація туристичних походів.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою дисципліни є оволодіння знаннями і вміннями організовувати туристичні походи та подорожі з молоддю та ознайомленням з характерними специфічними особливостями туристичної діяльності як засобу фізичного виховання.

Завданнями вивчення організації та проведення туристичних походів є:

-         формування системи знань щодо виховного та оздоровчого впливу туристичних походів на організм школярів;

-         формування у майбутніх фахівців вмінь виховувати у підростаючого покоління дбайливе ставлення до природи та духовних надбань українського народу;

-         оволодіння технікою пішохідного туризму та орієнтування на місцевості;

-         формування у майбутніх фахівців навичок самостійно займатися дослідницькою діяльністю;

-         вироблення умінь застосовувати набуті знання, вміння і навички у професійній діяльності.

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–       оздоровчий вплив систематичних занять туризмом на організм школярів;

–       правила безпеки в туристських походах;

–       надання першої долікарської допомоги у туристичних походах;

–       зміст, організацію та завдання туристичних походів різної категорії складності;

–       організацію та проведення  змагань з техніки туризму; організацію краєзнавчої і суспільно корисної роботи в поході;

–       туристську етику і психологічний клімат в групі; права і обов’язки  учасників і керівників походу; загальні кулінарні правила;

–       визначення понять: “режим руху”, “темп руху”, “порядок руху”, “лінія руху”;

–       характеристику переправ в брід, вплав, навісної переправи, по колоді, переправи “маятник”; види і призначення вогнищ;

–       історію, географію, природу рідного краю.

Вміти:

–       працювати з картою, компасом, орієнтуватися на місцевості різними способами; визначати магнітне відхилення;

–       надавати долікарняну допомогу потерпілим;

–       організувати роботу шкільної секції;

–       організувати і провести змагання з техніки туризму; організувати суспільно корисну та краєзнавчу роботу під час походів; комплектувати відділення і розподіляти обов’язки; вибирати район подорожі;

–       оформляти документацію походу; готувати індивідуальне та групове спорядження; укладати рюкзак; комплектувати медичну аптечку; складати харчовий раціон та кошторис походу; заготовляти продукти та зберігати їх;

–       організувати конкурси, художні вечори, тематичні привали;

–       долати природні і штучні перешкоди; рухатися по різних поверхнях; розпалювати вогнище; обирати місця; для бівуаку; напинати намет; вибирати місце для вогнища; звертати табір, підводити підсумки походу

Практично володіти: методикою навчання роботі з картою і компасом; методикою навчання орієнтуванню на місцевості різними способами; навичками профілактики травматизму під час туристських походів; надавати долікарняну допомогу при різного роду травмах; засобами агітації і пропаганди туристсько-краєзнавчої роботи для залучення школярів в шкільні секції та гуртки; навичками організації проведення змагань з техніки туризму; навичками організації та проведення прогулянок, екскурсій, походів: формуванням та вдосконаленням життєво необхідних, професійно-прикладних та спортивних навичок;  навичками формування практичного понятійного розуміння туризму як засобу фізичного виховання у школярів; навичками та знаннями формування у школярів екологічної освіти.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спортивний туризм» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Напряму підготовки “ 017 Фізична культура і спорт”.

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна «Спортивний туризм» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки нормативної частини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: організація спортивного туризму в школі: підготовка та проведення туристичних походів і змагань, топографічна підготовка, практична підготовка, теоретична підготовка, техніка безпеки на заняттях з туризму, оздоровчий вплив туризму на організм школярів.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: легка атлетика, плавання, теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика викладання спортивних ігор, теорія і методика викладання рухливих ігор і забав, анатомія людини, фізіологія спорту, біохімія спорту.

Програма навчальної дисципліни «Спортивний туризм» складається з одного  змістового модуля:

1. Основні положення і принципи спортивного туризму.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою дисципліни є оволодіння знаннями  про характерні специфічні особливості спортивного туризму як засобу фізичного виховання школярів.

Завданнями вивчення спортивної туристично-краєзнавчої діяльності є:

-         формування системи знань щодо оздоровчого впливу туризму на організм школярів;

-         оволодіння знаннями щодо виникнення і розвитку туризму та характерних, специфічних особливостей його видів і форм;

-         формування у майбутніх фахівців вмінь виховувати у підростаючого покоління дбайливе ставлення до природи та духовних надбань українського народу;

-         оволодіння технікою пішохідного туризму та орієнтування на місцевості;

-         формування у майбутніх фахівців навичок самостійно займатися дослідницькою діяльністю;

-         вироблення умінь застосовувати набуті знання, вміння і навички у професійній діяльності.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–       оздоровчий вплив систематичних занять туризмом на організм школярів;

–       історію міжнародного і внутрішнього туризму; визначення понять: “туризм”, “міжнародний туризм”, “внутрішній туризм”, “туризм як галузь економіки”, класифікацію видів туризму;

–       специфічні особливості пішохідного, лижного, гірського, велосипедного, водного, спелеотуризму;

–       головні елементи топографії; визначення понять: “рельєф місцевості”, “місцеві предмети”, “план”, “карта”, умовні топографічні знаки; будову та правила користування компасом; визначення понять: “азимут істинний”, “азимут магнітний”, “магнітне відхилення”;

–        правила безпеки на спортивних змаганнях з туризму;

–       надання першої долікарської допомоги;

–       зміст, організацію та завдання шкільних секцій та гуртків з туристсько-краєзнавчої роботи;

–       організацію та проведення  змагань з техніки туризму; організацію краєзнавчої і суспільно корисної роботи в поході;

–       характеристику переправ в брід, вплав, навісної переправи, по колоді, переправи “маятник”;

–       історію, географію, природу рідного краю.

Вміти:

–       працювати з картою, компасом, орієнтуватися на місцевості різними способами; визначати магнітне відхилення;

–       надавати долікарняну допомогу потерпілим;

–       організувати роботу шкільної секції;

–       організувати і провести змагання з техніки туризму; комплектувати команди і розподіляти обов’язки; вибирати район змагань;

–       оформляти документацію змагань; готувати індивідуальне та групове спорядження; укладати рюкзак; комплектувати медичну аптечку;

–       організувати конкурси, художні вечори, тематичні привали;

–       долати природні і штучні перешкоди; рухатися по різних поверхнях; розпалювати вогнище; напинати намет; вибирати місце для вогнища; підводити підсумки змагань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності” відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти: 0102 Фізичне виховання спорт і здоров’я людини,  спеціальність  6.010201 Фізичне виховання*

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки нормативної частини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: організація краєзнавчо-туристичної діяльності в школі: підготовка та проведення туристичних походів різної складності, топографічна підготовка, практична підготовка, теоретична підготовка, техніка безпеки на заняттях з туризму.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: теорія і методика фізичного виховання, анатомія людини, фізіологія спорту, біохімія спорту, біомеханіка фізичних вправ, теорія і методика викладання спортивних ігор, теорія і методика викладання рухливих ігор і забав.

Програма навчальної дисципліни “Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” складається з одного  змістового модуля:

  1. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності зі школярами.

Виходячи з особливостей вивчення навчальної дисципліни та вимог безпеки життєдіяльності навчальні групи при проведенні практичних занять поділяються на підгрупи.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

   1.1. Метою дисципліни є оволодіння знаннями  про характерні специфічні особливості краєзнавчо-туристичної діяльності як засобу фізичного виховання школярів.

1.2. Завданнями вивчення туристично-краєзнавчої діяльності є:

-         формування системи знань щодо виникнення і розвитку туризму та характерних, специфічних особливостей його видів і форм;

-         формування у майбутніх фахівців вмінь виховувати у підростаючого покоління дбайливе ставлення до природи та духовних надбань українського народу;

-         оволодіння технікою пішохідного туризму;

-         формування у майбутніх фахівців навичок самостійно займатися дослідницькою діяльністю;

-         вироблення умінь застосовувати набуті знання, вміння і навички у професійній діяльності.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–       історію міжнародного і внутрішнього туризму; визначення понять: “туризм”, “міжнародний туризм”, “внутрішній туризм”, “туризм як галузь економіки”, класифікацію видів туризму;

–       специфічні особливості пішохідного, лижного, гірського, велосипедного, водного, спелеотуризму;

–       головні елементи топографії; визначення понять: “рельєф місцевості”, “місцеві предмети”, “план”, “карта”, умовні топографічні знаки; будову та правила користування компасом; визначення понять: “азимут істинний”, “азимут магнітний”, “магнітне відхилення”;

–        правила безпеки в туристських походах;

–       зміст, організацію та завдання шкільних секцій та гуртків з туристсько-краєзнавчої роботи;

–       організацію та проведення  змагань з техніки туризму; організацію краєзнавчої і суспільно корисної роботи в поході;

–       туристську етику і психологічний клімат в групі; права і обов’язки  учасників і керівників походу; загальні кулінарні правила;

–       визначення понять: “режим руху”, “темп руху”, “порядок руху”, “лінія руху”;

–       характеристику переправ в брід, вплав, навісної переправи, по колоді, переправи “маятник”; види і призначення вогнищ;

–       історію, географію, природу рідного краю.

Вміти:

–       працювати з картою, компасом, орієнтуватися на місцевості різними способами; визначати магнітне відхилення;

–       надавати долікарняну допомогу потерпілим;

–       організувати роботу шкільної секції;

–       організувати і провести змагання з техніки туризму; організувати суспільно корисну та краєзнавчу роботу під час походів; комплектувати відділення і розподіляти обов’язки; вибирати район подорожі;

–       оформляти документацію походу; готувати індивідуальне та групове спорядження; укладати рюкзак; комплектувати медичну аптечку; складати харчовий раціон та кошторис походу; заготовляти продукти та зберігати їх;

–       організувати конкурси, художні вечори, тематичні привали;

–       долати природні і штучні перешкоди; рухатися по різних поверхнях; розпалювати вогнище; обирати місця; для бівуаку; напинати намет; вибирати місце для вогнища; звертати табір, підводити підсумки походу

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Управління у сфері фізичного виховання” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти: 0102 Фізичне виховання спорт і здоров’я людини,  спеціальність  6.010201 Фізичне виховання*

Тип дисципліни. Згідно навчального плану дисципліна “Управління у сфері фізичного виховання” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки нормативної частини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у школярів позитивної позиції й мотивації до занять фізичною культурою і спортом.

Міждисциплінарні зв’язки. Суміжними та взаємодоповнюючими дисциплінами є: теорія і методика фізичного виховання, анатомія людини, фізіологія спорту, біомеханіка фізичних вправ, теорія і методика викладання спортивних ігор, філософія.

Програма навчальної дисципліни “Управління у сфері фізичного виховання” складається з одного  змістового модуля:

Педагогічне управління;

Опис (анотаця). У відповідності до робочих навчальних планів підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), на другому, третьому, четвертому курсах підготовки бакалавра спеціальності 6.010201 Фізичне виховання*, четвертому курсі спеціальності 6.010203 Здоров'я людини, п'ятому курсі спеціальності 014.11 Середня (Фізична культура), першому та шостому  курсах спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено вивчення навчальної дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення". 

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, курси.

Кількість кредитів: 7 кредитів ECTS: всьог 210 годин з них: денна форма навчання - 210 годин аудиторних (210 годин практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозр М.В.

Мета викладання навчальної дисципліни "Спортиво-педагогічне вдосконалення з пляжного волейболу" передбачає дві цілі: перша - оволодіння здобувачами вищої освіти основними технічниими прийомами, тактичними діями в обраному виді спорту, забезпечити мінімум виконання ІІ спортивного розряду, а також набуття необхідних теоретичних знань, друга - виконати програму для присвоєння звання "Судді по спорту" та скласти "Державні теси" не нижче оцінки "добре".

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Спортивно-педагогічне вдосконалення з пляжного волейболу" є формування у здобувачів вищої освіти: засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики гри; вироблення практичних умінь та навичок з основ техніки і тактики гри; оволодіння методикою проведення тренувального заняття; оволодіння методикою організації та проведення змагань з пляжного волейболу. 

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) напрямом підготовки 6.010201 Фізичне виховання* передбачено вивчення на другому курсі в другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор". Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид фізичними вправами з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку людини. Ефективність практичного використання спортивних ігор безпосереднім чином пов'язана зі знанням їх змісту та методики навчання. Система основних положень, які характеризують ці питання, становить теорію спортивних ігор. У ході вивчення навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо особливостей організації та методики проведення змагань зі спортивних ігор (волейболу, баскетболу, гандболу, футболу) в загальноосвітньому навчальному закладі.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін навчання: 2 курс (4 семестр).

Кількість кредитів: 5 кредитів ECTS: всього 150 годин, з них: денна форма навчання - 32 години аудиторних (4 години лекційних, 28 годин практичних занять); заочна форма навчання 18 годин аудиторних (2 години лекційних, 16 години практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А.

Метою викладання є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичної культури та спорту, забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних положень щодо методичних особливостей проведення змагань зі спортивних ігор, оволодіння практичними уміннями та навичками суддівства змагань з волейболу, баскетболу, гандболу, футболу. 

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 017 Фізична культура і спорт за освітньою програмою Тренер з видів спорту здобувачами вищої освіти (першого курсу) передбачено вивчення у другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика спортивних ігор". У ході вивчення вищезазначеної дисципліни студенти опановують теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо особливостей виконання технічних елементів та тактичних дій у спортивних іграх, знайомляться із технологією проведення змагань зі спортивних ігор, практично оволодівають методикою проведення кондиційного тренування зі спортивних ігор із людьми різної статі, віку, фізичної та технічної підготовленості.

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 6,5 кредитів ECTS: всього 195 годин, з них: денна форма навчання - 78 годин аудиторних (22 години лекцій, 56 годин практичних занять); заочна форма навчання - 20 годин аудиторних (4 години лекцій, 16 годин практиних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Дорош В.У.

Метою викладання дисципліни є підготовка висококваліфікованого тренера з обраного виду спорту, який у змозі здійснювати фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню життєво необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, підготовці кваліфікованих спорсменів та команд.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Теорія і методика спортивних ігор" є формування у здобувачва вищої освіти першого (бакалаврського) рівня засвоєння теоретичних положень з основ техніки і тактики спортивних ігор, оволодіння методикою проведення кондиційного тренування засобами спортивних ігор, оволодіння методикою проведення змагань зі спортивних ігор, оволодіння методикою проведення навчально-тренувальних занять з оздоровчо-рекреаційною руховою активністю.

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм передбачено вивчення у другому семестрі навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор".

Численними дослідженнями доведено, що одним із ефективних засобів фізичного виховання є спортивні ігори, а враховуючи їх частку в структурі навчального матеріалу з фізичної культури вони є також провідними у вирішенні освітньо-виховних та оздоровчих завдань учнів початкової, середньої та старшої школи. 

Дисципліна "Теорія і методика викладання спортивних ігор" включає в себе декілька видів спорту: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол. Предметом вивчення цієї дисципліни є узагальнення теорії і методики спортивних ігор, опанування якими дає можливість успішно використовувати цей самостійний вид руховою активністю з метою гармонійного фізичного і духового розвитку людини. У ході вивчення вищезазначеної дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються знання щодо історичних етапів розвитку волейболу, баскетболу, гандболу та футболу у світі та в Україні, сучасного стану та перспектив розвитку означених видів спорту в нашій країні, особливостей виконання основних технічних елементів та тактичних дій у спортивних іграх.

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 5,5 кредити ECTS: всього 165 годин, з них: денна форма навчання - 70 годин аудиторних (12 годин лекційних, 58 годин практичних занять); заочна форма навчання - 18 годин аудиторних (8 годин лекційних, 10 годин практичних занять).

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В.А.

Метою викладання навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" є визначення змісту, ролі й завдань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту, забезпечення необхідної теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня: засвоєння теоретичних положень вироблення практичних умінь та навичок з основ техніки і тактики ігор у волейбол, баскетбол, гандбол, футбол; дати студентам знання змісту навчального матеріалу та його планування відповідного до програми ЗОШ.

Опис (анотація). Робочим навчальним планом підготовки бакалавра (4 роки) напряму 6.010201 Фізичне виховання* передбачено вивчення у сьомому семестрі навчальної дисципліни "Спортивна метрологія". Концепція навчальної дисципліни полягає у вивченні студентами: основ сучасної теорії педагогічного контролю у фізичному вихованні та спорті; математико-статистичних методів та їх застосування для обробки та аналізу результатів контролю і планування навчально-тренувального процесу; технології і методичних прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану учнів, студентів, спортсменів, тренувальних; метрологічних аспектів прогнозування та моделювання у фізичному вихованні та спорті. 

Тип: цикл професійної та практичної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 4 курс (7 семестр).

Кількість кредитів: ECTS: всього 72 години, з них: денна форма навчання - 26 годин аудиторних (10 годин лекційних, 16 годин лабораторних занять); заочна форма навчання - 8 годин аудиторних (6 годин лекційних, 2 години практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М.В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєв О.О.

Метою викладання навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" є визначення змісту, ролі й завань дисципліни у підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту. Оволодіння вміннями і навичками грамотно використовувати вимірювальну інформацію для математико-статистичної обробки й аналізу усіх видів підготовленості учнівської, студентської молоді, спорсменів не лише масових розрядів, але й спорсменів високої кваліфікації.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" є формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня системи знань з: основ теорії вимірювань, основ теорії оцінки, основ теорії тестування фізичних якостей, математико-статистичних методів обробки результатів тестування, метрологічних основ контролю і відбору в спорті.