Проблема використання базових інструментів управління фізкультурно-оздоровчими організаціями в сучасних ринкових умовах України набуває особливого значення, молодій людини у сучасному суспільстві необхідні знання щодо впливу різних факторів на ефективність системи управління. Це зумовлює необхідність вивчення курсу « основи менеджменту, маркетингу та адміністрування ( за професійним спрямуванням)»


Дисципліна "Історія фізичної культури"  посідає важливе місце  в системі підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Історія фізичної культури допоможе студентам-першокурсникам вивчити загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історії фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей, підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.

Розділ ТМФВ "Загальна теорія спортивної діяльності" для студентів 4 курсу

Виробнича (педагогічна) практика у фітнес-центрах проводиться у 5 семестрі протягом 2 тижнів студентами 3 курсу напряму 6.010203 Здоровя людини заочної форми навчання на базі ОКР "молодший спеціаліст".

Навчальна дисципліна «Методика виховної роботи у літніх дитячих оздоровчих таборах» викладається для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*». Метою вивчення дисципліни є забезпечення теоретико-методичної і практичної підготовки студентів до керівництва дитячими групами на базі закладів оздоровлення та відпочинку країни для набуттям ними професійно-педагогічного досвіду самостійної роботи на посаді вожатого чи інструктора з фізичної культури. Передбачається оволодіння знаннями, практичними вміннями і навичками організації життєдіяльності дітей різного віку в умовах ЛДОТ; забезпечення практичної організації професійної діяльності з використанням фізичної культури як оздоровчого засобу активного відпочинку та покращення фізичного стану підростаючого покоління; формування у студентів відповідальності за самостійну педагогічну діяльність; оволодіння методикою організації ігрової, комунікативної, пізнавальної і трудової активності, а також прояву творчого потенціалу дітей в умовах ЛДОТ.

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» викладається однією із перших у вищому навчальному закладі для студентів 1 курсу. Метою навчальної дисципліни є створення у першокурсників уявлення про навчання у сучасній вищій школі України, розкриття особливостей змісту майбутньої професійної діяльності вчителя фізичної культури та організації професійно-педагогічної освіти на факультеті фізичної культури щодо реалізації освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, яка є підставою для присудження ступеня вищої освіти «бакалавр», як першого рівня вищої освіти, галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*» та забезпечити формування основ їх самостійної роботи.

Навчальний предмет «Методика викладання фізичної культури в старших класах» є базовим у професійній підготовці вчителів фізичної культури, який дозволяє студентам ОКР «спеціаліст» опанувати основні методичні положення організації і проведення фізичного виховання в старших класах в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Студенти формують систему знань про методику викладання фізичної культури в старших класах як фундаментальну та професійно-орієнтовану дисципліну навчального плану підготовки фахівців.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутнього вчителя фізичної культури, який працюватиме з учнями старших класів, чіткого та цілісного уявлення про фізичну культуру в старшій школі як активний педагогічний процес з використанням комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей і здібностей особистості, сприяючий всебічному гармонійному розвитку особистості старшокласників, здійснюючий психо-фізичну підготовку до активного життя та професійної діяльності на принципах індивідуального підходу та пріоритетах оздоровчої спрямованості форм фізичної культури.