Метою навчальної дисципліни “ Основи технічного конструювання: інженерна та комп’ютерна графіка ” є  формування базових знань щодо виконання технічного креслення, засвоєння теоретичні основи  та  практичних навичок з читання та підготовки технічних креслень, ознайомлення студентів із принципами побудови сучасних графічних систем, опанування алгоритмічних  основ дво- та тривимірної графіки,

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  методи інженерної та комп’ютерної графіки що дає базові знання про виконання технічних креслень та використанням сучасних програмних пакетів для ПЕОМ з їх підготовки. Крім того, цей курс закладає основу для вивчення технічних наукових та технологічних пристроїв, що використовуються у сучасній науці та техніці.

Курс інженерної та комп’ютерної графіки розрахований на два навчальних семестри. Протягом другого семестру студенти знайомляться з базовими поняттями технічного креслення. Третій семестр розробка технічних креслень засобами пакетів систем проектування t-flex, AutoCad, освоєння прийомі роботи в графічних системах 3D-max, CorelDraw, PhotoShop, OpenGL


   Денна форма навчання


   ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА 
   (2-3 семестр, Охорона праці)


Програма курсу


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
Лeкція №01. Види графіки. Поняття інженерної графіки 
Лекція №02. Геометричні побудови 
Лекція №03. Проекції 
Лекція №04. Вигляди 
Лекція №05. Розрізи 
Лекція №06. Ескізи та робочі креслення деталей 
Лекція №07. Схеми та їх підготовка 
Лекція №08. Параметричні креслення в t-flex 
Лекція №09. Ізометрія в t-flex 
Лекція №10. 3d-проектування в t-flex


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
Лабораторна робота №01 Оформлення кресленників 
Лабораторна робота №02 Геометричні побудови 
Лабораторна робота №03 Вигляди 
Лабораторна робота №04 Розрізи 
Лабораторна робота №05 Аксонометричні проекції 
Лабораторна робота №06 Ординарне проникання 
Лабораторна робота №05 Підготовка ескізу (Розділ 5) 
Лабораторна робота №08 Різьбове з'єднання деталей (Розділ 6) 
Лабораторна робота №09 Деталювання складального креслення (Розділ 7) 
Лабораторна робота №10 Електричні схеми (Розділ 8) 
Лабораторна робота №11 Розробка параметричного креслення. Приклад 1.Приклад 2. Приклад 3. 
Лабораторна робота №12 T-FLEX: Параметричне креслення Завдання 
Лабораторна робота №13 T-FLEX: Побудова симетричної деталі (Завдання 1.1.) 
Лабораторна робота №14 T-FLEX: Побудова головного вигляду деталі (Завдання 1.2. 
Лабораторна робота №15 T-FLEX: Побудова параметричного кресленика методом ескізу (Завдання 1.3.) 
Лабораторна робота №16 T-FLEX: Створення багатолистового документа (Завдання 1.4.) 
Лабораторна робота №17. Т-FLEX: Побудова схилів і конусності (Робота 5) 
Лабораторна робота №18 T-FLEX: Побудова проекцій (Робота 6) 
Лабораторна робота №19 T-FLEX: Побудова об'ємних тіл (Роботи 7,8) 
Лабораторна робота №20 T-FLEX: Побудова об'ємних тіл (Роботи 9, 10) ( 
Лабораторна робота №21 T-FLEX: Побудова перерізів тіл (Робота 11, 12) 
Лабораторна робота №22 T-FLEX: Побудова перерізів та розгорток (Робота 13, 14) 
Лабораторна робота №23 T-FLEX: Побудова об'ємних деталей 
Лабораторна робота №24 T-FLEX: Зборка деталей 
Лабораторна робота №25 T-FLEX: Cтворення параметричної 3D моделі. 3D - зборка 
Лабораторна робота №26 T-FLEX: Діалог управління моделлю


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
Модульний контроль №1 
Завдання для самостійного опрацювання 
Література 
Збірник вправ та задач 
Графічно-розрахункова робота 
Література 
Мультимедийное обучение. Проектирование в среде t-flex 
Питання заліку


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Опис (анотація): Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та охорона праці» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації студентів. Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та охорона праці» майбутні бакалаври  повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу, населення та охорони їх праці.

Тип: нормативна

Термін вивчення: 1 рік підготовки (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 18 год. практичних занять, 20 год. лабораторних робіт.

Викладацький склад: В.В.Мендерецький, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; О.П. Панчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; Р.М.Білик, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; Т.П.Поведа, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі;  О.Г.Чорна, старший викладач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Результати навчання:

студенти мають знати:

 • основи    організації    життя    та    діяльності    людини,    її    взаємозв'язку    та взаємозалежності від середовища існування, принципи та проблеми життєдіяльності;
 • можливу сферу небезпек як в повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

вміти:

 • за різними ознаками (фізичними, хімічними, зовнішніми та ін.) розпізнавати явну та потенційну небезпеку та по можливості попереджувати вплив негативних наслідків різного характеру на свою життєдіяльність та навколишніх людей;
 • застосовувати різні способи ідентифікації для своєчасного розпізнавання потенційних небезпек;
 • враховувати різні за походженням джерела небезпек при забезпеченні безпеки життєдіяльності;
 • прогнозувати вплив можливих негативних наслідків на здоров'я та життя людини, на навколишнє середовище та на систему "середовище-людина-діяльність";
 • правильно оцінювати обстановку в умовах надзвичайних ситуацій;
 • використовувати нормативно-правову базу захисту особистості людини, її прав та свобод, навколишнього середовища, життєдіяльності людини в умовах повсякденної діяльності та надзвичайних ситуацій;
 • забезпечувати свою соціальну небезпеку та надавати першу долікарняну допомогу потерпілим;
 • грамотно опиратися на державні та міжнародні структури для забезпечення безпеки особистості та суспільства.

Методи викладання дисципліни: розповідь, пояснення, проблемна лекція, евристична бесіда, практичні роботи, розбір конкретної ситуації, лекції-візуалізації, лекції в форматі Power Point; використання Інтернет-технологій, консультування, Інтернет-форум, самостійна теоретико-аналітична, проектувальна й організаційно-методична робота студентів по виконанню індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, контрольні роботи, письмове тестування, ІНДЗ, екзамен.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)  

Змістовий

модуль 1 (40 балів)

Змістовий

модуль 2 (40 балів)

 

 

Сума

 

Поточний контроль

ІНДЗ

 

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

100

балів

 

20

балів

15

балів

20

балів

15

балів

30

балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

 1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, У. І. Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.
 2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, О. Г. Чорна, У. І. Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с.
 3. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
 4. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 200 с.
 5. Безпека життєдіяльності та охорона праці (практичний курс) : / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2010. –  152 с.
 6. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
 7. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.
 8. Концепція освіти з напряму "Безпека  життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.
 9. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.
 10. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.
 11. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор,  2003. – 424 с.
 12. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005.  – 304 с. 
 13. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В.,.Болібрух Б.В,.Юхименко А.П, Савчук А.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський “Медобори”, 2003.- 304 с.
 14. Мендерецький В.В., Панчук О.П. Методичні рекомендації та завдання  з безпеки життєдіяльності для експериментальної підготовки майбутнього учителя: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП АСТК, 2004. – 61 с.
 15. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Баран Г.М., Олійник О.І. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях:   Навчально-методичний  посібник   для   підготовки   майбутнього    учителя / За ред. П.Д.Плахтія. - Кам'янець-Подільський: Друк ПП Буйницький О.А (студія «РУТА»), 2006. - 144 с.

 

Мова викладання: українська.

Денна форма навчання


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (11 семестр, Фізика)


Анотація
Критерії оцінювання

Робоча програма
Питання заліку
Література


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


Лeкція №01. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього
Лекція №02. Поняття методології та методики наукових досліджень
Лекція №03. Емпіричні методи наукового дослідження
Лекція №04. Зміст і складові науково-долідного процесу
Лекція №05. Форми відображення результатів наукових досліджень


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Практична робота №01. Методика вивчення контингенту студентів
Практична робота №02. Методика проведення наукових спостережень
Практична робота №03. Методика проведення анкетування
Практична робота №04. Методи теоретичних та емпіричних досліджень


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


Завдання для самостійного опрацювання
Індивідуальні завдання
Модульний контроль
Глосарій