БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

01 АНОТАЦІЯ_БЖД ОП

02 БЖД Навч прогр 2016 фіз-мат

03 БЖД Робоча прогр 2016 фіз-мат

04 ТЕМАТ ЛЕКЦ ЗАНЯТЬ БЖД ТА ОП

05 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

06 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

07 ЛАБОР РОБОТА 1

07 ЛАБОР РОБОТА 2

07 ЛАБОР РОБОТА 3

07 ЛАБОР РОБОТА 4

07 ЛАБОР РОБОТА 5

07 ЛАБОР РОБОТА 6

07 ЛАБОР РОБОТА 7

07 ЛАБОР РОБОТА 8

07 ЛАБОР РОБОТА 9

07 ЛАБОР РОБОТА 10

08  організаця самостійної роботи та індивідуальних

09 Питання для поточного контрол

10 Мет мат для пров підсумкової атестації

11 Список інформаційних ресурсів

12 Завдання для  моніторингу знань

+ДУОП_Навч прогр 2017 фіз-мат

+Анотація

+ДУОП_Навч прогр 2017 фіз-мат

03 ДУОП_Робоча прогр 2016 фіз-мат

03-10-01 RP

навч_пр

навч_пр

Підрозділ 1_4 Державне управлiння охороною працi та органiэацiя охорони працi на виробництвi

derzhavne_upravlinnya_ohoronoyu_praci._monografiya

Inf-paket3

rp-suop

Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

Ступінь вищої освіти бакалавр

 

Назва галузі знань

01 Освіта

12 Інформаційні технології

 

Напрям підготовки

014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вибіркова

Рік

підготовки:

Загальна

кількість годин – 120

Змістових модулів – 1

2-й

-

 

Семестр

4-й

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

- аудиторних – 1

- самостійної роботи

 здобувача вищої освіти – 2

Лекції

20 год.

-

Практичні

20 год.

-

Самостійна робота

80 год.

-

Модульна

контрольна робота

1

-

Вид підсумкового контролю:

залік

-

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

02 БЖД Навч прогр 2017 фіз-мат

02 навч_прогр-2017

02 БЖД Навч прогр

02 навч_прогр-БСВТ

Навч_Гром_буд_Інженерне_17-18

Навч_ІПТ 17-18

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА_КТН_фіз-мат

02 ЗТД Навч прогр фіз-мат

02 навч_прогр-ІТКТ 2016

02 навч_прогр-МЕТРОЛОГІЯ  ТА ЕРГОНОМІКА

01-Навчальна програма-Інноваційні технології управління

01 Навчальна програма

+навчальна_МВФ у ВНЗ

01-МНФ-Навчальна програма-(мол.сп.)

01-Навчальна програма.

ООП Навчальна програма 2017-18

Програма-навчальна-2017

Навч_ІПТ 17-18

02 Навч програма ООП 2017

Навч програма Основи техніки та технологій 2017

02 ТПНМ Навч прогр 2017 фіз-мат

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

03 БЖД Робоча прогр 2017 фіз-мат

03 Роб_прогр 2017

03 БЖД Робоча прогр

03 Роб_прогр БСВТ

Роб_Гром_буд_Інженерне_17-18

РОб_ІПТ 17-18

РОБОЧА ПРОГРАМА_КТН_фіз-мат

03 ЗТД Робоча прогр фіз-мат

03 Роб_прогр ІТКТ 2016

03 Роб_прогр МЕТРОЛОГІЯ ТА ЕРГОНОМІКА

02-Робоча програма

+робоча_МВФ у ВНЗ

02 МНФ-Робоча прогр 2017-мол.сп.

02 МНФ-Робоча прогр 2017-3-й курс

02 МНФ-Робоча прогр 2017-4-й курс

ООП Роб_навч_пр_2017

Робоча Програма-2017-Чорна

РОб_Основ.вироб 17-18

03 Роб_навч_пр_ ООП 2017 (2)

Роб_навч_пр_ Основи техніки та технологій

ТПНМ Робоча прогр 2017 фіз-мат.


Метою навчальної дисципліни “ Основи технічного конструювання: інженерна та комп’ютерна графіка ” є  формування базових знань щодо виконання технічного креслення, засвоєння теоретичні основи  та  практичних навичок з читання та підготовки технічних креслень, ознайомлення студентів із принципами побудови сучасних графічних систем, опанування алгоритмічних  основ дво- та тривимірної графіки,

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  методи інженерної та комп’ютерної графіки що дає базові знання про виконання технічних креслень та використанням сучасних програмних пакетів для ПЕОМ з їх підготовки. Крім того, цей курс закладає основу для вивчення технічних наукових та технологічних пристроїв, що використовуються у сучасній науці та техніці.

Курс інженерної та комп’ютерної графіки розрахований на два навчальних семестри. Протягом другого семестру студенти знайомляться з базовими поняттями технічного креслення. Третій семестр розробка технічних креслень засобами пакетів систем проектування t-flex, AutoCad, освоєння прийомі роботи в графічних системах 3D-max, CorelDraw, PhotoShop, OpenGL


   Денна форма навчання


   ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА 
   (2-3 семестр, Охорона праці)


Програма курсу


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
Лeкція №01. Види графіки. Поняття інженерної графіки 
Лекція №02. Геометричні побудови 
Лекція №03. Проекції 
Лекція №04. Вигляди 
Лекція №05. Розрізи 
Лекція №06. Ескізи та робочі креслення деталей 
Лекція №07. Схеми та їх підготовка 
Лекція №08. Параметричні креслення в t-flex 
Лекція №09. Ізометрія в t-flex 
Лекція №10. 3d-проектування в t-flex


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
Лабораторна робота №01 Оформлення кресленників 
Лабораторна робота №02 Геометричні побудови 
Лабораторна робота №03 Вигляди 
Лабораторна робота №04 Розрізи 
Лабораторна робота №05 Аксонометричні проекції 
Лабораторна робота №06 Ординарне проникання 
Лабораторна робота №05 Підготовка ескізу (Розділ 5) 
Лабораторна робота №08 Різьбове з'єднання деталей (Розділ 6) 
Лабораторна робота №09 Деталювання складального креслення (Розділ 7) 
Лабораторна робота №10 Електричні схеми (Розділ 8) 
Лабораторна робота №11 Розробка параметричного креслення. Приклад 1.Приклад 2. Приклад 3. 
Лабораторна робота №12 T-FLEX: Параметричне креслення Завдання 
Лабораторна робота №13 T-FLEX: Побудова симетричної деталі (Завдання 1.1.) 
Лабораторна робота №14 T-FLEX: Побудова головного вигляду деталі (Завдання 1.2. 
Лабораторна робота №15 T-FLEX: Побудова параметричного кресленика методом ескізу (Завдання 1.3.) 
Лабораторна робота №16 T-FLEX: Створення багатолистового документа (Завдання 1.4.) 
Лабораторна робота №17. Т-FLEX: Побудова схилів і конусності (Робота 5) 
Лабораторна робота №18 T-FLEX: Побудова проекцій (Робота 6) 
Лабораторна робота №19 T-FLEX: Побудова об'ємних тіл (Роботи 7,8) 
Лабораторна робота №20 T-FLEX: Побудова об'ємних тіл (Роботи 9, 10) ( 
Лабораторна робота №21 T-FLEX: Побудова перерізів тіл (Робота 11, 12) 
Лабораторна робота №22 T-FLEX: Побудова перерізів та розгорток (Робота 13, 14) 
Лабораторна робота №23 T-FLEX: Побудова об'ємних деталей 
Лабораторна робота №24 T-FLEX: Зборка деталей 
Лабораторна робота №25 T-FLEX: Cтворення параметричної 3D моделі. 3D - зборка 
Лабораторна робота №26 T-FLEX: Діалог управління моделлю


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
Модульний контроль №1 
Завдання для самостійного опрацювання 
Література 
Збірник вправ та задач 
Графічно-розрахункова робота 
Література 
Мультимедийное обучение. Проектирование в среде t-flex 
Питання заліку


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Опис (анотація): Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та охорона праці» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації студентів. Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та охорона праці» майбутні бакалаври  повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу, населення та охорони їх праці.

Тип: нормативна

Термін вивчення: 1 рік підготовки (2 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 48 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 18 год. практичних занять, 20 год. лабораторних робіт.

Викладацький склад: В.В.Мендерецький, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; О.П. Панчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; Р.М.Білик, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі; Т.П.Поведа, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі;  О.Г.Чорна, старший викладач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання: вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Результати навчання:

студенти мають знати:

 • основи    організації    життя    та    діяльності    людини,    її    взаємозв'язку    та взаємозалежності від середовища існування, принципи та проблеми життєдіяльності;
 • можливу сферу небезпек як в повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

вміти:

 • за різними ознаками (фізичними, хімічними, зовнішніми та ін.) розпізнавати явну та потенційну небезпеку та по можливості попереджувати вплив негативних наслідків різного характеру на свою життєдіяльність та навколишніх людей;
 • застосовувати різні способи ідентифікації для своєчасного розпізнавання потенційних небезпек;
 • враховувати різні за походженням джерела небезпек при забезпеченні безпеки життєдіяльності;
 • прогнозувати вплив можливих негативних наслідків на здоров'я та життя людини, на навколишнє середовище та на систему "середовище-людина-діяльність";
 • правильно оцінювати обстановку в умовах надзвичайних ситуацій;
 • використовувати нормативно-правову базу захисту особистості людини, її прав та свобод, навколишнього середовища, життєдіяльності людини в умовах повсякденної діяльності та надзвичайних ситуацій;
 • забезпечувати свою соціальну небезпеку та надавати першу долікарняну допомогу потерпілим;
 • грамотно опиратися на державні та міжнародні структури для забезпечення безпеки особистості та суспільства.

Методи викладання дисципліни: розповідь, пояснення, проблемна лекція, евристична бесіда, практичні роботи, розбір конкретної ситуації, лекції-візуалізації, лекції в форматі Power Point; використання Інтернет-технологій, консультування, Інтернет-форум, самостійна теоретико-аналітична, проектувальна й організаційно-методична робота студентів по виконанню індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, контрольні роботи, письмове тестування, ІНДЗ, екзамен.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

Поточний і модульний контроль (100 балів)  

Змістовий

модуль 1 (40 балів)

Змістовий

модуль 2 (40 балів)

 

 

Сума

 

Поточний контроль

ІНДЗ

 

Поточний контроль

Самостійна робота

МКР

100

балів

 

20

балів

15

балів

20

балів

15

балів

30

балів

 

 

Форма підсумкового контролю: залік.

Перелік основної літератури:

 1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, У. І. Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с.
 2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, О. Г. Чорна, У. І. Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с.
 3. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с.
 4. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 200 с.
 5. Безпека життєдіяльності та охорона праці (практичний курс) : / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2010. –  152 с.
 6. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
 7. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.
 8. Концепція освіти з напряму "Безпека  життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.
 9. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.
 10. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.
 11. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор,  2003. – 424 с.
 12. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005.  – 304 с. 
 13. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В.,.Болібрух Б.В,.Юхименко А.П, Савчук А.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський “Медобори”, 2003.- 304 с.
 14. Мендерецький В.В., Панчук О.П. Методичні рекомендації та завдання  з безпеки життєдіяльності для експериментальної підготовки майбутнього учителя: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП АСТК, 2004. – 61 с.
 15. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Баран Г.М., Олійник О.І. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях:   Навчально-методичний  посібник   для   підготовки   майбутнього    учителя / За ред. П.Д.Плахтія. - Кам'янець-Подільський: Друк ПП Буйницький О.А (студія «РУТА»), 2006. - 144 с.

 

Мова викладання: українська.

Денна форма навчання


МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (11 семестр, Фізика)


Анотація
Критерії оцінювання

Робоча програма
Питання заліку
Література


ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


Лeкція №01. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього
Лекція №02. Поняття методології та методики наукових досліджень
Лекція №03. Емпіричні методи наукового дослідження
Лекція №04. Зміст і складові науково-долідного процесу
Лекція №05. Форми відображення результатів наукових досліджень


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Практична робота №01. Методика вивчення контингенту студентів
Практична робота №02. Методика проведення наукових спостережень
Практична робота №03. Методика проведення анкетування
Практична робота №04. Методи теоретичних та емпіричних досліджень


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


Завдання для самостійного опрацювання
Індивідуальні завдання
Модульний контроль
Глосарій