В куpсi «Термодинаміка і статистична фізика»  яку інколи також називають статистичною механікою, що базується на ідеях, головні з яких відомі ще з епохи античного світу, тобто понад дві тисячі років викладено сучасне розуміння процесів в навколишньому світі, показано зв'язок з класичної фізикою та квантовими ефектами, що дає можливiсть значною мipою активiзувати навчально-пiзнавальну дiяльнiсть студентiв, пiднести ефективнiсть оволодiння знаннями.

Завдання для конкурсу.