Опис (анотація): Практика усного та писемного англійського мовлення мови – дисципліна, яка готує студентів в контексті загальнофілологічної підготовки, предметом дослідження якої є практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок, умінь та соціокультурних компетенцій, спрямованих на розвиток спроможності студентів до автономного навчання і подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя.

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих, вмотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів англійської мови, у ході комплексної реалізації практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Практична мета полягає у формуванні лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції.

Основні завдання дисципліни:

  1. Навчити застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою; усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.
  2. Сприяти використанню соціокультурних знань і вмінь в іншомовній комунікації.
  3. Навчити студентів володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні.
  4. Сприяти розвитку у студентів умінь та навичок користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.

 

Результати навчання: студенти мають

знати: мову на рівні, який визначається конкретною педагогічною ситуацією, і оволодіння вміннями педагогічного спілкування, про мову та її значення для практики навчання іноземної мови; пройдений  лексичний  матеріал  (слова й фразеологічні одиниці);

вміти: оволодіти базовими лексичним вокабуляром до виучуваних тем; демонструвати знання з граматики англійської мови (видо-часова форма дієслова, активний/пасивний стан, неособові форми дієслова) шляхом ефективного вжитку у процесі комунікації; взаємодіяти у ситуаціях, які вимагають миттєвої комунікативної реакції, демонструвати високий рівень поінформованості з тем, вивчення яких передбачено програмою; писати твори, які передають просту інформацію, застосовуючи при цьому знання з лексики та граматики англійської мови.

Навчальна дисципліна "Methodology of FLT" призначена для студентів факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка, які навчаються за спеціальністю 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська). 

Курс спрямований на формування професійно-педагогічних компетентностей, зокрема лінгвометодичної, розвиток критичного мислення, педагогічної рефлексії і навчальної автономії.