У сучасній українській вищій школі красномовство становить фундамент професіоналізму гуманітарних кадрів держави, необхідну передумову підвищення освітнього і культурного рівня студентів, запоруку якісно нової організації суспільних відносин і засіб утвердження пріоритету високої мовної культури в усіх сферах суспільного життя та державотворчої ролі української мови. Із розвитком засобів масової інформації, піднесенням значущості освіти і науки в сучасному суспільстві, збільшенням й урізноманітненням професійних контактів роль якісного та ефективного мовлення зростає. Дисципліна має на меті озброєння студентів ефективними стратегіями і тактиками красномовства, ознайомлення зі специфікою жанрів педагогічного мовлення, сприяння успішній реалізації будь-яких комунікативних цілей.

Навчальна дисципліна має на меті формування у студентів риторичних умінь та навичок, оволодіння засобами ефективної переконуючої комунікації, підвищення загальної культури мовлення. Студенти вчаться створювати і виголошувати промови за визначеною темою, що відповідають вимогам точності, зрозумілості, переконливості, доказовості, виразності; налагоджувати й утримувати контакт з аудиторією; об’єктивно та обґрунтовано аналізувати чужі виступи; дотримуватись етичних норм поведінки оратора; прилюдно захищати власні погляди на проблему під час дискусії, полеміки.

Дисципліна має на меті ознайомлення студентів з особливостями сучасної слов'янської мови, забезпечення їх системою знань, професійних умінь та навичок, необхідних для практичної діяльності в умовах роботи в школі, формування творчих основ особистості вчителя-словесника. Дисципліна покликана озброїти студентів знаннями про структурно-системну організацію мови, рівні мови та мовні одиниці; розвивати навички та вміння аналізувати мовні одиниці; закріпити знання, вдосконалити уміння і навички правильного і доцільного використання мовних одиниць.  

Дисципліна поглиблює знання студентів з систематичного курсу «Друга іноземна мова», що вивчався упродовж трьох попередніх років (під час навчання у бакалавріаті) та розкриває новий аспект мови – комунікативно-функціональний. Перетинається з професійно спрямованими курсами «Практика усного та писемного англійського мовлення», «Методика викладання іноземних мов у старших класах і ВНЗ», «Методика викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ».

Вивчення дисципліни має на меті ознайомлення студентів з основами теорії пізнання, з особливостями наукової роботи та її організації, значенням сучасних досліджень для науково-технічного прогресу. Крім того, студенти повинні опанувати правила ведення бібліографічного пошуку, зокрема і з використанням сучасних комп’ютерних баз даних. Забезпечується засвоєння студентами знань з вимогами до оформлення наукових робіт, зокрема, курсових і дипломних.

Метою дисципліни "Лексикологія польської мови" є ознайомлення студентів з теоретичними проблемами т.зв. внутрішньої та зовнішньої лексикології, формування у них навичок аналізу лексичних одиниць і їх уживання в текстах різних стилів та жанрів. На лекційних та практичних заняттях розглядаються основні проблеми лексикології (аспекти значення слова, основні концепції значення лексичної одиниці, типи значень слів, традиційні та нові типи словникових дефініцій лексем, типи полісемії, концепції омонімії та типи омонімів, концепції синонімії та антонімії типи антонімів і синонімів, поділ лексики польської мови з точки зору активного і пасивного стану, типи запозичень, типи архаїзмів та неологізмів, диференціацію лексики з точки зору її приналежності до територіальних та соціальних варіантів польської мови).

Викладання навчальної дисципліни «Прагмалінгвістика» покликане розширити та поглибити знання майбутніх учителів-філологів у царині теорії та методології діяльнісної лінгвістики. Засвоєння знань обумовлене оволодінням термінологією дисципліни, точним визначенням наукових понять, навичками лінгвістичного та основами прагматичного аналізу, вмінням використовувати найбільш адекватні методи дослідження мовленнєвих явищ.