Програма вивчення навчальної дисципліни "Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури" укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні науки напрямів підготовки 6.020303 Філологія*Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія*Мова і література (німецька).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія зарубіжної літератури новітньої доби (ХХ - поч. ХХІ ст.)

Міждисциплінарні зв'язки: з курсами психології, педагогіки, філософії, історії, культурології, теорії літератури, історії літературознавства та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Зарубіжна література першої половини ХХ ст.

2. Зарубіжна література другої половини ХХ - початку ХХІ ст.

Головною метою вивчення дисципліни є: 

сформувати у студентів професійне сприйняття літературних явищ новітньої доби, розглянути особливості розвитку національних літератур країн Західної Європи, США, Латинської Америки, Японії, слов'янських народів; проаналізувати творчість митців взятого до розгляду періоду, більш детально зупиняючись на творах тих письменників, які вплинули на розвиток прози, поезії та драматургії у своїй країні; охарактеризувати дискурс модернізму та постмодернізму; дослідити своєрідність модерністської та постмодерністської прози.

  

Навчальна дисципліна "Історія зарубіжної літератури (Література Нового часу. 17-18 ст.)" передбачає залучення студентів до найвищих літературних і мистецьких досягнень даної доби. Основним завданням є ознайомлення з особливостями розвитку літературного процессу періоду 17-18 ст. (бароко, класицизм,  література доби Просвітництва). В центрі уваги творчість провідних письменників доби і художні тексти, передбачені програмою; студенти удосконалюють навички аналізу художніх творів, використання наукового підходу до історії зарубіжної літератури. З метою результативного опанування навчального матеріалу, він викладається у тісному звязку з літературними явищами попередніх епох, підкреслюється вплив літератури даного періоду на подальший розвиток світового літературного процесу.

Теоретико-практичний курс методики викладання світової літератури є складовою частиною програми професійної підготовки вчителя  зарубіжної літератури.

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями шкільного курсу зарубіжної літератури, забезпечення системою знань, професійних вмінь та навичок, необхідних для практичної діяльності в умовах роботи в сучасній школі, формування творчих основ особистості вчителя-словесника.

Курс будується на інтегративній основі (інтеграція з курсами психології, педагогіки, історії педагогіки, дидактики, історії літературознавства, історії літератури, теорії літератури).

У процесі реалізації завдань курсу опановуються логічні та емоційні форми засвоєння матеріалу, різноманітні методи  і технології.

Навчальна дисципліна  “Історія зарубіжної літератури” спрямована   на залучення молоді до найвищих досягнень зарубіжної літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, формування вмінь та навичок літературознавчого аналізу, а також підвищення рівня фахової підготовки словесника, розвиток творчих якостей і професійних здібностей майбутніх вчителів.

Створити загальну панораму  розвитку зарубіжної літератури, виходячи з конкретно-історичного аналізу основних його етапів; проаналізувати становлення, розвиток основних літературних жанрів і родів; ознайомити з основними елементами поетики вершинних явищ - художніх творів найбільш відомих письменників і поетів; розкрити проблематику основних творів курсу, показати рух  естетичних ідей і  художніх форм, значення створених у різні періоди художніх цінностей для подальшого розвитку зарубіжної літератури  як  феномена людської культури – основні завдання вивчення дисципліни.

 

Навчальна дисципліна  спрямована на опанування основами методики викладання зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ як науковою дисципліною, що має теоретичний та практичний напрям.

Надати майбутнім вчителям і викладачам теоретичні знання та практичні уміння і навички їх застосування, навчити магістрантів співвідносити літературознавчу, психолого-педагогічну, дидактичну, комунікативну складові процесу викладання літератури з методичною складовою на теоретичному та практичному рівнях –  основні завдання вивчення дисципліни.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Зарубіжна література (Античність. Середні віки та Відродження)» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців бакалаврського рівня вищої освіти 01. Освіта  014.01. Середня освіта (Українська мова і література)

 

Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом): дисципліни професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку зарубіжної літератури епохи античності, середніх віків та Відродження, типологічні й національно-історичні особливості літератури європейських країн та творчість найвідоміших її репрезентантів.

Міждисциплінарні зв’язки: курс органічно пов’язаний, насамперед, з низкою літературознавчих курсів («Вступ до літературознавства», «Літературознавча компаративістика»), а також такими гуманітарними загальноосвітніми дисциплінами як історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Античність.
  2. Середні віки та Відродження.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне літературознавство» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців рівня магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька).

Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом): дисципліни професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетичні, генетико-контактні зв'язки й типологічні сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової літератури.

Міждисциплінарні зв’язки: курс органічно пов’язаний, насамперед, з низкою літературознавчих курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Історія української літератури»), а також такими гуманітарними загальноосвітніми дисциплінами, як історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін.