Курс сучасної української літератури зорієнтований на найбільш яскраві літературні явища, постаті вітчизняної культури кінця ХХ – початку ХХІ ст., розглянуті у контексті зарубіжного літературного процесу. Курс розкриває ідейно-тематичне, жанрово-композиційне і художньо-образне багатство поезії, прози, драматургії останніх десятиліть, подаючи їх у синхронному і діахронному контекстах.

Тип: цикл професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (1 семестр).

Кількість кредитів: 4кредити ECTS: всього 120 год., з них: денна форма навчання – 42 год. аудиторних: 22 год. лекційних, 20год. практичних занять;    заочна форма навчання -  18 год. аудиторних: 12 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики Насмінчук Г.Й.

Мета курсу: доповнити основний курс вітчизняної літератури, висвітлити найбільш типові явища і факти сучасного письменства, простежити духовні контакти з попередніми літературними поколіннями, систематизувати набуті студентами знання під час вивчення нормативного курсу «Історія української літератури». 

Основні завдання дисципліни:

1)    дати студентам знання про факти біографії, творчі здобутки письменників;

2)    поглибити знання про літературні жанри зазначеного періоду; розвинути естетичні смаки, спираючись на кращі зразки поезії, прози, драматургії;

3)    виробити у студентів уміння аналізувати художні твори з урахуванням їх ідейної цінності та естетичної значимості. Підкреслити пізнавальне, виховне та естетичне значення сучасної літератури.

4) вдосконалювати вміння студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи;

5) продовжувати розвивати в студентів уміння самостійно працювати з новітніми дослідженнями в галузі сучасного літературознавства, їх пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки;

6) стимулювати науково-пошукову діяльність студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту, прищеплювати творче ставлення до вчительської праці.

Результати навчання: студенти мають знати основні особливості історико-літературного процесу; провідні літературно-естетичні методи, літературні напрями та течії; рекомендовані теоретичні джерела.

 Студенти мають уміти аналізувати  складові  індивідуального  стилю, особливості поетики творів, специфіки моделювання картин українського світу; здійснювати  генетичне і  типологічне зіставлення творів сучасних авторів з попередньою вітчизняною та зарубіжною традицією.

Методи викладання дисципліни: усне слово викладача, пояснення, різні види бесіди (репродуктивна, аналітико-синтетична, евристична та інші),створення та розв'язання проблемних ситуацій, практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів, відпрацювання міжлітературних і міжпредметних зв’язків; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, виконання домашніх завдань, підготовки до практичних  занять, оформлення читацьких щоденників.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, експрес-контрольні роботи, письмове тестування, експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; контроль самостійної роботи; звіт за змістовий модуль; підсумкова  контрольна робота.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

Іспит

20

балів

20

балів

20

балів

40

балів

 

Заочна форма навчання

Поточний

контроль

Індивідуальні завдвння

Модульна контрольна робота

Іспит

20

балів

20

балів

20

балів

40

балів

 

Форма підсумкового контролю: іспит.

Перелік основної літератури:

  1. Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.
  2. Даниленко В. Лісоруб у пустелі : письменник і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.
  3. Зборовська Н. В. Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Ніла Вікторівна Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.
  4. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посібн.: у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – К. ВЦ «Академія», 2017. – Т. 3. – 544 с.  
  5. Констанкевич І.М., Сірук В.Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. Посібник / Ірина Мирославівна Констанкевич, Вікторія Григорівна Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2012. – 328 с.
  6. Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну літературу. Бібліотека «ЛітАкценту». – К. : Темпора, 2012. – 544 с.
  7. Саєнко В. Сучасна українська література : компендіум / Валентина Саєнко. – Одеса : Астропринт, 2014. – 352 с.
  8. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. / Роксана Борисівна Харчук. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

 

Мова викладання. Українська.

У курсі  з’ясовуються питання становлення і розвитку українського літературознавчого сходознавства на основі вивчення найвизначніших зразків літератури народів Сходу і їх рецепції в Україні.   До уваги беруться художні явища Близького, Середнього і Далекого Сходу,   що мали безпосередні або опосередковані зв’язки з Україною. Курс укладено за тематико-хронологічним принципом.

Тип: дисципліни професійної підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 3 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 6 кредитів ECTS: всього 180 год., з них:   60 год. аудиторних: 36 год. лекційних, 24 год. практичних занять;  

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики Насмінчук Г.Й.

        Мета курсу: дати студентам уявлення про орієнталізм у літературі, про генезис східних цивілізацій, на конкретному історико-літературному матеріалі показати шляхи освоєння східних літератур українською в різні періоди її розвитку, відтворити особливості рецепції, простежити духовні контакти України зі Сходом.

Основні завдання дисципліни:

1)                            ознайомитися зі сходознавчими працями українських орієнталістів, перекладами, які з різних причин залишалися непоміченими або вилученими з літературного вжитку (М. Костомаров, М. Максимович, П. Куліш, М. Драгоманов, Леся Українка, І. Франка, І. Пулюй, А. Кримський, О. Пріцак, Ю. Кочубей та ін.).

2)                            залучити студентів до засвоєння найпоказовіших пам’яток східної літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень;

3)                            дати поглиблені знання про особливості літературного процесу, репрезентувати у хронологічній послідовності найпосутніші періоди розвитку літератури від давнини до сьогодні, відтворити особливості їх рецепції в Україні;

4)                            використовувати можливості курсу для виховання у майбутніх учителів толерантності і поваги до різних національних традицій, збережених і закарбованих у творах східних літератур;

5)                            сприяти формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку;

6)                            сприяти залученню «східного» матеріалу до інших університетських курсів («Історія української літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури»).

Результати навчання: студенти мають знати доробок українських учених у цій галузі, найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу та основні тенденції розвитку орієнталістики в Україні. Студенти мають уміти аналізувати сходознавчий доробок українських учених, простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей.

 

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями стосовно певної історико-літературної доби; практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів, відпрацювання міжлітературних і міжпредметних зв’язків; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, виконання домашніх завдань, підготовки до практичних  занять, оформлення читацьких щоденників.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; контроль самостійної роботи; звіт за змістовий модуль; підсумковий тестовий контроль.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

іспит

20

балів

20

балів

20

балів

40 балів


Форма підсумкового контролю: іспит.

 

Перелік основної літератури:

1. Грицик Л. Схід в естетичних шуканнях А. Кримського // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 1996. - № 6. – С.45-48.

2.  Джерело перлин:  Хрестоматія східних літератур / Авт.-упоряд.  С.М. Руссова. – К.: Ред.-вид. центр «Горудень», 1998. – 260 с.

3. Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур Сходу (тексти, літературно-наукові статті): Хрестоматія / Упорядник Л.В.Грицик. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 668 с.

4. Ковалів Ю. Орієнталістика // Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2 /Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – С.163-164.

5.  Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – М. : Наука, 1972. – 495 с.

6. Кочубей Ю.М. Україна і Схід: Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і Середнього Сходу. 1917 – 1992 (Бібліографічний покажчик) / Ю. Кочубей. – К., 1998. – 228 с.

 7. Наливайко С. Індоарійські таємниці України. – К. : Просвіта, 2004. -  447 с.

8. Насмінчук Г. Література народів Сходу : Навчальний посібник / Г. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 1012. – 220 с.

9. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського. – К. : Основи, 2000. – 328 с.

10. Пилип’юк О.М. Зародження літературознавства. Схід-Захід. Ч. 1. Схід. О.М. Пилип’юк. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2002. – 145 с.

11.  Поэтика средневековых литератур  Востока: Традиция  и творческая индивидуальность / Отв. ред.:  П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. – М. : Наследие, 1993. – 301 с.

 12. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – К. : Наукова думка, 1988. – Т.3. – 487 с.

 

 Мова викладання. Українська.

У курсі  з’ясовується світове значення найвизначніших зразків літератури народів Сходу, вивчаються різні у жанровому та ідейно-тематичному відношенні твори письменників Близького, Середнього і Далекого Сходу, зокрема тих, що мали безпосередні або опосередковані зв’язки з Україною. Розуміння суті загальних закономірностей, які так чи інакше позначилися на кожному творі певної епохи, сприятиме глибшому осмисленню студентами-випускниками і зарубіжної, і вітчизняної літератур.

Тип: дисципліни професійної   підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (1 семестр).

Кількість кредитів: 4кредити ECTS: всього 120год., з них: денна форма навчання  42 год. аудиторних: 24 год. лекційних, 18 год. практичних занять; заочна форма навчання 16 аудиторних: 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики Насмінчук Г.Й.

        Мета курсу: залучити студентів до осмислення кращих зразків літератури різних країн і народів Сходу, розширити і поглибити їхнє уявлення про світовий літературний процес, історію його розвитку, про національну своєрідність та загальнолюдську цінність уведених до курсу літературних творів.   

Основні завдання дисципліни:

1)                            підвищити інтерес студентів до кращих зразків світової класики і розширити їхній читацький досвід;

2)                            залучити студентів до засвоєння найпоказовіших пам’яток східної літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень;

3)                            поглибити знання про особливості літературного процесу східного регіону, творчості його найяскравіших представників;

4)                            використовувати можливості курсу для виховання у майбутніх учителів толерантності і поваги до різних національних традицій, збережених і закарбованих у творах східних літератур;

5)                            удосконалювати навички розуміння специфіки художньої літератури як мистецтва слова, сприймати літературний твір як естетичне явище у нерозривній єдності форми і змісту;

6)                            сприяти формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку.

Результати навчання: студенти мають знати найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу та основні тенденції розвитку орієнталістики в Україні. Студенти мають уміти простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей та виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.

 

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями стосовно певної історико-літературної доби; практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів, відпрацювання міжлітературних і міжпредметних зв’язків; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, виконання домашніх завдань, підготовки до практичних  занять, оформлення читацьких щоденників.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; контроль самостійної роботи; звіт за змістовий модуль; підсумковий тестовий контроль.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

20

балів

40

балів

40

балів

залік

 

Заочна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

20

балів

40

балів

40

балів

залік

 


Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.Градовський А. Галушко М. Історія літератури Сходу : Навчальний посібник / А.В.Градовський, М.В. Галушко. – Черкаси, 2014. – 232 с.

2.  Джерело перлин:  Хрестоматія східних літератур / Авт.-упоряд.  С.М. Руссова. – К.: Ред.-вид. центр «Горудень», 1998. – 260 с.

3. Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур Сходу (тексти, літературно-наукові статті): Хрестоматія / Упорядник Л.В.Грицик. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 668 с.

4.  Кирилюк З.В. Література середньовіччя. Посібник для вчителя / З.В. Кирилюк. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – С. 103 – 171.

5. Кочубей Ю.М. Україна і Схід: Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і Середнього Сходу. 1917 – 1992 (Бібліографічний покажчик) / Ю. Кочубей. – К., 1998.– 228 с.

6. Кримський А. Поети монгольського лихоліття (ХІІІ в.): Сааді Шіразький  та Джалаледдін Румійський / А. Кримський // Кримський А. Твори: У 5 т.– К., 1972. – Т. 1. – С.254 – 256.

7.  Кримський А. Хафіз та його пісні // Кримський А. Твори: У 5 т. – К., 1974. / А. Кримський. – Т. 4. – С. 163 – 228.

8. Насмінчук Г. Література народів Сходу : Навчальний посібник / Г. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 1012. – 220 с.

9. Пилип’юк О.М. Зародження літературознавства. Схід-Захід. Ч. 1. Схід. О.М. Пилип’юк. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2002. – 145 с.

10.  Поэтика средневековых литератур  Востока: Традиция  и творческая индивидуальность / Отв. ред.:  П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. – М. : Наследие, 1993. – 301 с.

11.  Руссова С. Джерело перлин. Поетика східних літератур  / С. Руссова. – К. : УАННП «Фенікс», 1999.– 346 с.

12.Халимоненко Г. І.  Історія турецької літератури (XIV-XVI століття) [Текст] : підручник / Г. І. Халимоненко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2001. – 208 с.

Мова викладання. Українська.

У курсі «Література народів Сходу» з’ясовується світове значення найвизначніших зразків літератури народів Сходу, вивчаються різні у жанровому та ідейно-тематичному відношенні твори письменників Близького, Середнього і Далекого Сходу, зокрема тих, що мали безпосередні або опосередковані зв’язки з Україною. Розуміння суті загальних закономірностей, які так чи інакше позначилися на кожному творі певної епохи, сприятиме глибшому осмисленню студентами і зарубіжної, і вітчизняної літератур. Курс укладено за територіальним принципом.

Тип: дисципліни професійної  підготовки (вибіркова).

Термін вивчення: 3 курс (2 семестр).

Кількість кредитів: 4кредити ECTS: всього 120год., з них:   40 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 20 год. практичних занять;  

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики Насмінчук Г.Й.

        Мета курсу: залучити студентів до осмислення кращих зразків літератури різних країн і народів Сходу, розширити і поглибити їхнє уявлення про світовий літературний процес, історію його розвитку, про національну своєрідність та загальнолюдську цінність уведених до курсу літературних творів.   

Основні завдання дисципліни:

1)                            підвищити інтерес студентів до кращих зразків світової класики і розширити їхній читацький досвід;

2)                            залучити студентів до засвоєння найпоказовіших пам’яток східної літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури у взаємодії їхніх конкретно-історичних та загальнолюдських значень;

3)                            поглибити знання про особливості літературного процесу східного регіону, творчості його найяскравіших представників;

4)                            використовувати можливості курсу для виховання у майбутніх учителів толерантності і поваги до різних національних традицій, збережених і закарбованих у творах східних літератур;

5)                            удосконалювати навички розуміння специфіки художньої літератури як мистецтва слова, сприймати літературний твір як естетичне явище у нерозривній єдності форми і змісту;

6)                            сприяти формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку.

Результати навчання: студенти мають знати найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу, зокрема це стосується літератури Персії, Грузії, Японії, Індії, Китаю, Візантії.  Студенти мають уміти аналізувати конкретне явище в контексті доби, простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей.

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями стосовно певної історико-літературної доби; практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів, відпрацювання міжлітературних і міжпредметних зв’язків; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, виконання домашніх завдань, підготовки до практичних  занять, оформлення читацьких щоденників.

Методи оцінювання: експрес-опитування на лекціях; перевірка готовності до практичних занять; контроль самостійної роботи; звіт за змістовий модуль; підсумковий тестовий контроль.

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

 

20

балів

40

балів

40

балів

залік


Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

1.Градовський А. Галушко М. Історія літератури Сходу : Навчальний посібник / А.В.Градовський, М.В. Галушко. – Черкаси, 2014. – 232 с.

2.  Джерело перлин:  Хрестоматія східних літератур / Авт.-упоряд.  С.М. Руссова. – К.: Ред.-вид. центр «Горудень», 1998. – 260 с.

3.  Кирилюк З.В. Література середньовіччя. Посібник для вчителя / З.В. Кирилюк. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – С. 103 – 171.

4.  Кримський А. Поети монгольського лихоліття (ХІІІ в.): Сааді Шіразький  та Джалаледдін Румійський / А. Кримський // Кримський А. Твори: У 5 т.– К., 1972. – Т. 1. – С.254 – 256.

5.  Кримський А. Хафіз та його пісні // Кримський А. Твори: У 5 т. – К., 1974. / А. Кримський. – Т. 4. – С. 163 – 228.

8. Насмінчук Г. Література народів Сходу : Навчальний посібник / Г. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 1012. – 220 с.

9.  Поэтика средневековых литератур  Востока: Традиция  и творческая индивидуальность / Отв. ред.:  П.А. Гринцер, А.Б. Куделин. – М. : Наследие, 1993. – 301 с.

10.  Руссова С. Джерело перлин. Поетика східних літератур  / С. Руссова. – К. : УАННП «Фенікс», 1999.– 346 с.

 Мова викладання. Українська.

Навчальна дисципліна   «Еволюція українського історичного роману» доповнює набуті знання під час вивчення нормативного курсу «Історія української літератури», зокрема   періодів романтизму, реалізму, модернізму, соцреалізму, постмодернізму. Курс послідовно, за хронологічним принципом розкриває питання “руху” проблематики і поетики історичного роману. Серед жанрових структур перевага надається  соціально-історичному, історико-біографічному та історико-пригодницькому підвиду. 

Тип: дисципліни професійної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1 курс (1 семестр).

Кількість кредитів: 4 кредити ECTS: всього 120 год., з них 44 год. аудиторних: 20 год. лекційних, 24 год. практичних занять;  заочна форма навчання - 16 год. аудиторних: 10 год. лекційних, 6 год. практичних занять.

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури і компаративістики Насмінчук Г.Й.

Мета курсу: розкрити основні етапи розвитку історичного роману як жанру, починаючи з середини ХІХ століття і завершуючи надбаннями останніх десятиліть, показати історичний роман  як цілісну систему, взявши для аналізу хрестоматійні, а також маловідомі й раніше табуйовані твори, подолати розірваність літературного процесу. Підкреслити пізнавальне, виховне та естетичне значення творів про минуле України.

 Основні завдання дисципліни:

1) сприяти виробленню у студентів нових критеріїв аналізу, нових методологій і методик прочитання класичних і сучасних зразків історичного   роману;

2) стимулювати дослідницький інтерес студентів, розвивати смак до пошукової роботи;

3) ставити і вирішувати проблему формування у студентів історичної свідомості;

4) вдосконалювати вміння студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методологічні підходи у практику вивчення предмета;

Результати навчання: студенти мають знати тематичний обшир і жанрову специфіку історичного роману; періоди розвитку жанру в Україні; вміти аналізувати масив українського історичного роману у хронологічній послідовності як динамічну художню систему, як «відкриту, незавершену форму» (С.Андрусів).

Методи викладання дисципліни: лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями стосовно певної історико-літературної доби; практичні заняття для вироблення навичок застосування теоретичних знань у процесі аналізу художніх текстів; самостійна робота з опрацювання окремих питань теоретичного характеру, прочитання художніх текстів, виконання домашніх завдань, підготовки до практичних  занять, оформлення читацьких щоденників.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання і захист рефератів, експрес-контрольні роботи, письмове тестування, контрольні роботи та зрізи   тощо.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

 

Денна форма навчання

Поточний

контроль

Самостійна

робота

Модульна контрольна робота

Іспит

20

балів

20

балів

20

балів

40

балів

 

Заочна форма навчання

Поточний

контроль

Індивідуальні завдання

Модульна контрольна робота

Іспит

20

балів

20

балів

20

балів

40

балів

 

Форма підсумкового контролю: іспит.

Перелік основної літератури:

 

1. Дончик В. Національна історія як духовне опертя української літератури / Віталій Дончик // Слово і час. – 1997. –  № 9. – С. 34 – 42.

2. Гуляк А. Становлення українського історичного роману / Анатолій Гуляк. – К.: Наук. думка, 1997. – 307с.

3. Ільницький М. Людина з історії: сучасний український історичний роман / Микола Ільницький. – К. : Дніпро, 1989. – 354 с.

4. Історія української літератури: ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1: 1910 –1930-і роки / за ред. В.Г.Дончика. – К. : Либідь, 1994. – 786 с.

5. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посібн.: у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – К. ВЦ «Академія», 2017. – Т. 3. – 544 с.

6. Мельничук Б.І. Випробування істиною: Проблема історичної та художньої правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до сьогодення) / Богдан Мельничук. – К. : Дніпро, 1996. – 272 с.

7.Насмінчук Г.Й. Еволюція українського історичного роману: Навчальний посібник / Галина Насмінчук. – К. : Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. – 136 с.

8. Приходько І. Творчі портрети українських письменників ХХ століття / Інна Приходько. – Тернопіль, 1993. – 146 с.

9. Ромащенко Л. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози / Людмила Ромащенко. – Черкаси, 2003. – 256 с.

Мова викладання: українська.